Tài liệu Đoàn - Biểu mẫu : Các biểu mẫu nghiệp vụ công tác tổ chức hoạt động đoàn

Các biểu mẫu nghiệp vụ công tác tổ chức hoạt động đoàn

 Mẫu số 1: Công văn (Giấy đề nghị, Thông báo...) dùng cho cấp chi đoàn

   

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v...................(1).........................

 

 Kính gửi:.....................(2)...............................

 

.......................................................................(3)...................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

XÁC NHẬN CỦA BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN

(4)

T/M BCH CHI ĐOÀN

Bí thư (5)

 

 

 


(1): Trích yếu nội dung

(2): Tên đơn vị cần gửi

(3) Nội dung công văn

(4)Nếu chi đoàn gửi cấp đoàn trường thì cần xác nhận của LCĐ

 

Mẫu số 2: Công văn (Giấy đề nghị, Thông báo...) Dùng cho cấp LCĐ

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v...................(1).........................

 

Kính gửi:.....................(2)...............................

 

.......................................................................(3)...................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA BCN KHOA

(4)

T/M BCH LIÊN CHI ĐOÀN

Bí thư (5)

 

 

 

 (1): Trích yếu nội dung

(2): Tên đơn vị cần gửi

(3) Nội dung công văn

(4) Căn cứ vào tính chất công việc mới cần có xác nhận của BCN khoa)


  Mẫu số 3: Mẫu báo cáo

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

                  Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

 

     

BÁO CÁO

V/v...................(1).........................

 

                                                Kính gửi:.....................(2)...............................

 

.......................................................................(3)...................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

XÁC NHẬN CỦA BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN

(4)

T/M BCH ..................

Bí thư

 

 

 

 

 (1): Trích yếu nội dung

(2): Tên đơn vị cần gửi

(3) Nội dung báo cáo

(4): Dùng cho cấp Chi đoàn

 

 

  Mẫu số 4: Giấy mời

 

        

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

GIẤY MỜI

 

                                                Kính gửi:.....................(1)...............................

 

BAN CHẤP HÀNH............................(2)...............................................................

 

Trân trọng kính mời:..........................................................................................................

Tới dự:..............................................(3)..............................................................................

Thời gian: ..........................................................................................................................

Điạ điểm: ..........................................................................................................................

Đề nghị ................(hoặc Rất hân hạnh được đón tiếp!)............(4)................................

 

 

T/M BCH .............................

Bí thư

 

 

 

(1): Tên tập thể hay cá nhân cần mời

(2): Tên đơn vị mời

(3) Nội dung giấy mời

(4): Tuỳ theo tính chất nội dung cuộc họp và đại biểu

 

  Mẫu số 5: Báo cáo sơ kết học kỳ... dùng cho cấp chi đoàn

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

               

BÁO CÁO SƠ KẾT

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO HỌC TẬP HỌC KỲ I,

PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC.......

 

I. VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO HỌC TẬP &NCKH

1. Công tác Đoàn (đánh giá chung về kết quả các hoạt động của chi đoàn đã triển khai)

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

2. Phong trào học tập và NCKH

2.1. Kết quả học tập:

                - Đánh giá chung về ý thức học tập của sinh viên trong chi đoàn:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

                - Kết quả cụ thể (làm số liệu theo bảng)

Kết quả học tập năm học kỳ I, năm học ................

Tổng số sv của CĐ

Giái

(%)

Kh¸

(%)

TB -kh¸

(%)

TB

(%)

YÕu kÐm

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Phong trào Nghiên cứu khoa học

                - Số đề tài tham gia cấp trường……………(đề tài), số sinh viên tham gia………

                - Số đề tài tham gia cấp khoa………... ……(đề tài), số sinh viên tham gia………..

(Bao gồm cả nhóm dịch thuật)

3. Thực hiện mùa thi nghiêm túc chất lượng

Tổng số môn học của học kỳ I năm học ............:………………….(môn), đánh giá chung về ý thức thi cử của sinh viên trong chi đoàn:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

 

Bảng tổng hợp sinh viên vi phạm quy chế thi

 

Tổng số SV vi phạm quy chế thi

Đình chỉ

Cảnh cáo

Khiển trách

 

 

 

 

 

II. NHỮNG KIẾN NGHI VÀ ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị đối với công tác đoàn và phong trào sinh viên:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

 

2. Kiến nghị trong phong trào học tập và nghiên cứu khoa học:

 

- Trong học tập

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

 

- Trong Nghiên cứu khoa học

  …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..

III. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC.......

 

XÁC NHẬN CỦA BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN

T/M BCH ........

Bí thư

 

 

 

 

  Mẫu số 6: Báo cáo (dùng cho báo cáo thành tích cá nhân để xét khen thưởng của của các cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

 

                                  Hà Nội, ngày … tháng …  năm 2008

 

               

BÁO CÁO

V/v...................(1).........................

 

                                                Kính gửi:.....................(2)..........................................

....................................................................................................

 

.......................................................................(3)...................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(ký ghi rõ họ và tên)

 

 

 

     

XÁC NHẬN CỦA LIÊN CHI ĐOÀN

T/M ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 

(1): Trích yếu nội dung

(2): Tên đơn vị cần gửi (được khen thưởng cấp nào thì gửi cấp đó)

(3) Nội dung báo cáo

 

  Mẫu số 7: Biên bản cuộc họp

 

              

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

Biên bản họp .......(1).......

(V/v: .....................................(2).....................................)

 

Thời gian:  ..........................

Địa điểm: ......................................

Thành phần: .................................................

- Số thành viên có mặt :                                     ........ đồng chí

- Số thành viên vắng mặt :                                .......   đồng chí (có lý do)

Chủ toạ: ........................

Thư ký: .............................

Nội dung:......................................(3)........................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

               

Kết luận cuộc họp:.............................(4)..............................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

                Cuộc họp kết thúc lúc ......... giờ ........ phút ngày ........., tháng......năm........, Biên bản được thông qua cuộc họp.

Chủ toạ                                                                           Thư ký

 

(1): Tên đơn vị ( VD: Biên bản họp chi đoàn Kinh tế K3)

(2): Trích yếu nội dung cuộc họp

(3):  Nội dung chính của cuộc họp

 

  Mẫu số 8: Nghị quyết Đại hội Chi đoàn, hoặc LCĐ (Tuỳ theo từng cấp để thay tên đơn vị)

      

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN  (LIÊN CHI ĐOÀN)................................
NHIỆM KỲ _____ (_____ - _____)

 

Đại hội chi đoàn _____________ nhiệm kỳ ____ (______-______) với ___ đoàn viên đã diễn ra vào ngày __________. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.
Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ____, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ ____, nội dung phương hướng nhiệm kỳ ______. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết;

 

QUYT NGH

 

1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ _____ trình đại hội nhiệm kỳ _____ cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.

2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ______ căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành

3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ____ có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết đại hội.

 

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN __________
NHIỆM KỲ _
___ (_____-______)

Mẫu số 9: Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

               

BIÊN BẢN
HỌP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN ...................NĂM ..................

Vào lúc ______ tại _____________
Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.
Chi đoàn ___________ đã tiến hành họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn với nội dung và kết quả như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Chủ tọa: Đ/c ________________; Thư ký: Đ/c _______________
- Đoàn viên tham dự: _______ đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn
2. Phân tích chất lượng đoàn viên:
- Đ/c _____________ đọc tự kiểm và tự phong loại ________
Góp ý của chi đoàn: + Mạnh:
                                                + Hạn chế:
Biểu quyết phân loại của chi đoàn: __________
- Đ/c _____________ đọc tự kiểm và tự phong loại ________
Góp ý của chi đoàn: + Mạnh:
                                                + Hạn chế:
Biểu quyết phân loại của chi đoàn: __________
3. Phân loại chi đoàn:
- Ban chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn xếp loại chi đoàn, đề xuất xếp loại.
- Đoàn viên chi đoàn đóng góp bản nhận xét, biểu quyết xếp loại:
Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên:
- _______ đồng chí đạt xuất sắc - tỷ lệ: ____%
- _______ đồng chí đạt khá - tỷ lệ: ____%
- _______ đồng chí đạt trung bình - tỷ lệ: ____%
- _______ đồng chí đạt yếu - tỷ lệ: ____%
- Chi đoàn: ____________

Biên bản kết thúc vào lúc ________ ngày _________, Biên bản được thông qua cuộc họp

CHỦ TỌA                                                                                              THƯ KÝ


 

Mẫu số 10: Biên bản đại hội chi đoàn

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN .............................
NHIỆM KỲ ____ (_______-______)

Vào lúc ______ ngày _____________

Tại ____________________________
Chi đoàn _____________ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ___ ____ (_____-_____) với nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo:
- Đoàn viên tham dự: ______ đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ____ tỷ lệ %
2. Thành phần điều khiển đại hội:
- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c ________________
- Thư ký đại hội: Đ/c _______________
3. Nội dung văn kiện:
a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:
b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:
4. Nhân sự:
a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:
b. Thảo luận danh sách nhân sự:
- Ý kiến đóng góp:
- Ứng cử, đề cử:
- Biểu quyết gửi danh sách ứng cử viên
c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:
d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ____
5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết
- Kết quả biểu quyết: _________/ ______ tỷ lệ _____%
6. Chào cờ bế mạc:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc _______ ngày ___________________, Biên bản được thông qua cuộc họp

CHỦ TỌA                                                                                              THƯ KÝ


Mẫu số 11: Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn

 

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ________________
NHIỆM KỲ_____ (______-______)

 

Hôm nay vào lúc ___ giờ ____ phút, ngày ____ tháng _____ năm _____

Tại ________________________________________
Tổ bầu cử chúng tôi gồm:
1. Đ/c …………………………………………
……………….. Tổ trưởng
2. Đ/c ………………………………………
……………….. Thành viên
3. Đ/c …………………………………………
……………….. Thành viên
Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành …………………………………………
nhiệm kỳ ___ (______-______)
Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ............ đồng chí
Danh sách ứng cử viên là: ............. đồng chí
Tổng số phiếu phát ra:…………… phiếu
Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu
Số phiếu hợp lệ:…………… phiếu
Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu
Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:
1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
(Ghi theo danh sách phiếu bầu)
Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành ______________ nhiệm kỳ ___ (______-______) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:
1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%
Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

                                            TM. TỔ BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG
                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 12: Giấy bảo đảm của một đoàn viên giới thiệu

GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN

            Kính gửi: Ban chấp hành chi đoàn …………………….

Tôi là: …………………………………………….

Vào Đoàn ngày: …………………………..

Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh họat, công tác, tìm hiểu và giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn / anh (chị): ……………………… đã thể hiện những ưu, khuyết điểm sau:

- Ưu điểm: ………………………………………

- Khuyết điểm: ………………………………

Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy bạn / anh (chị) …………………………………… xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp anh (chị) vào Đoàn.

Tôi xin bảo đảm và chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn / anh (chị) nhanh chóng làm quen với công tác của Đoàn, trở thành đoàn viên xuất sắc.

                                                                               Người giới thiệu

 

Mẫu số 13: Giấy giới thiệu của Chi hội, Chi đội đối với Hội viên, Đội viên có thể tham khảo mẫu trên

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

BIÊN BẢN HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

 

Thời gian:........................................................

Địa điểm:.......................................................

Hiện diện:....................................... ĐV/ tổng số đoàn viên của chi đoàn

Chủ trì: Đ/c.........................................

Chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp anh (chị)..........................................

Đồng chí giới thiệu là: ……………………….. đã đọc lời giới thiệu và bảo đảm. Chi đoàn thảo luận và nhận thấy: (nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của Đoàn viên)

Sau khi thảo luận, chi đoàn đã tiến hành biểu quyết với ……… ý kiến (tỷ lệ ………) đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

CHỦ TỌA                                                                                 THƯ KÝ

Mẫu số 14: Bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

 

Kính gửi:              - Ban chấp hành Đoàn trường

- Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa........

Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí …………………………. , xét đơn xin gia nhập Đoàn của anh (chị) …………….

Hội nghị chi đoàn …………………..…………… họp ngày …. tháng …. năm .… có mặt …………. Đoàn viên trên tổng số ………. đoàn viên chi đoàn , đã có …………………. đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chi đoàn ………….. sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn ………… xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị) ………………..

                                                    T/M BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

                                                          Bí Thư

Mẫu số 15: Báo cáo công tác đoàn và phong trào sinh viên (Dùng cho cấp LCĐ, cấp Chi đoàn dùng thì phải thay tên Đơn vị cho phù hợp)

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC ĐOÀN  VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN LCĐ......

NĂM HỌC .....  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC............

 

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM .....

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:      

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Phong trào Học tập, NCKH (Đoàn viên, sinh viên phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học)

...............................................................................................................................................

3. Phong trào Văn nghệ, thể thao:

  ............................................................................................................................................

4. Phong trào thanh niên tình nguyện

3.1. Tình nguyện đấu tranh phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, xây dựng bảo vệ môi  trường xanh – sạch - đẹp, thanh lịch

  ............................................................................................................................................

3.2. Tình nguyện chung sức cộng đồng

...............................................................................................................................................

5. Công tác củng cố xây dựng LCĐ vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng.

4.1. Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh

...............................................................................................................................................

4.2. Tham gia xây dựng Đảng

...............................................................................................................................................

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

...............................................................................................................................................

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

...............................................................................................................................................

IV. ĐÁNH GIÁ THI ĐUA:  Đạt (XS, Khá, TB)                           

 

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC  ........

...............................................................................................................................................

 

TM. BCH ĐOÀN LCĐ

Bí thư

 

Mẫu số 16: Biên bản họp xét giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

(1)

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

 

BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN (LCĐ)..........

(V/v: xét giới thiệu đoàn viên ưu tú ........gia nhập Đảng cộng sản việt nam)

1. Thời gian:  .................................

2. Địa điểm: ......................................

3. Thành phần tham dự :  

                Tập thể Chi đoàn (BCH LCĐ):

+ Tổng số thành viên: .......đồng chí

+ Có mặt:              ...... đồng chí

+ Vắng mặt: .......đồng chí  (có lý do), ........đồng chí (không lý do).

                Đại biểu: (Mục này chỉ có ở cấp Chi đoàn)

                                + Đại diện chi uỷ........

                                + Đại diện BCH LCĐ:....

                                + Giáo viên chủ nhiệm:....

Chủ toạ: ........................

Thư ký: .............................

4. Nội dung: Sau khi đồng chí chủ toạ tuyên bố lý do buổi họp, đồng chí ............. đọc bản kiểm điểm quá trình rèn luyện phấn đấu vươn lên Đảng, các đồng chí trong Chi đoàn (BCH LCĐ)đóng góp ý kiến như sau:

- Ý kiến thứ nhất: Đ/c ........nhận xét đoàn viên ...... ......

- Ý kiến thứ hai: ......

-  Ý kiến thứ ba: .....

- Ý kiến thứ tư: .....

- Ý kiến thứ năm: ......

* Ý kiến tổng hợp: Căn cứ vào các ý kiến tại cuộc họp, tập thể Chi đoàn (BCH LCĐ) thống nhất một số nhận xét về đồng chí ....... như sau:

- Ưu điểm:........

- Hạn chế:................

 * Bỏ phiếu giới thiệu: Sau khi nghe các ý kiến đóng góp chi đoàn tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả như sau: Số phiếu tán thành là…….phiếu (đạt………%).

Đối chiếu với tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng của Đảng uỷ trường ĐHNNI, Chi đoàn....(hoặc BCH LCĐ...) nhất trí giới thiệu Đồng chí........gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc lúc ......... giờ ........ phút ngày ........., tháng......năm......... Biên bản được thông qua cuộc họp.

Chủ tọa                                                                      Thư Ký
                (1): Tên đơn vị (nếu ở cấp nào thì dùng cấp đó)

Mẫu số 17: Biên bản kiểm phiếu giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

LCĐ KHOA…………………

CHI ĐOÀN:……………………

(1)

 

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20....

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

 (V/v Giới thiệu đoàn viên ưu tú ........................gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam)

- Thời gian : ...... giờ ....., ngày ... tháng ..... năm 200...

- Địa điểm : ............................

- Thành phần tham dự : 

                Tập thể Chi đoàn (BCH LCĐ):

+ Tổng số thành viên: .......đồng chí

+ Có mặt:              ...... đồng chí

+ Vắng mặt: .......đồng chí  (có lý do), ........đồng chí (không lý do).

                Đại biểu: (Mục này chỉ có ở cấp Chi đoàn)

                                + Đại diện chi uỷ........

                                + Đại diện BCH LCĐ:....

                                + Giáo viên chủ nhiệm:....

Chủ toạ: ........................

Thư ký: .............................

Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Đ/c ...........         - Trưởng ban

2. Đ/c ..............      -Uỷ viên

3. Đ/............                           - Uỷ viên

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Chi đoàn.....(BCH LCĐ.....) đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu đoàn viên ưu tú ...............gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đúng điều lệ, chúng tôi đã thu được kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:                    

- Tổng số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:                

- Số phiếu không hợp lệ:   

- Số phiếu đồng ý:                              

- Số phiếu không đồng ý:                  

Kết quả đạt được ......./..... tương đương với : ...........%

Đối chiếu với Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng chí ............... đủ điều kiện giới thiệu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban kiểm phiếu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trên.

     Chủ toạ                                                T/M. Ban kiểm phiếu

       (1): Tên đơn vị (nếu ở cấp nào thì dùng cấp đó)

Mẫu số 18: Hướng dẫn nhận xét đoàn viên hàng năm

NHẬN XÉT ƯU, KHUYẾT ĐIỂM HÀNG NĂM

(Phần này do BCH chi đoàn ghi)

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng, học tập, năng lực công tác, chấp hành Điều lệ Đoàn )

                                                                                           

- Có lập trường tư trưởng chính trị .........., đạo đức ........, có lối sống...........; quan hệ....... (tốt, chưa tốt) với thầy cô và bạn bè.

- Học tập: ......(chăm chỉ hoặc không chăm chỉ; nghiêm túc, không nghiêm túc) và đạt kết quả ......(tốt, khá, TB, yếu.....)

- Đ/c giữ vai trò..............., tích cực (chưa tích cực) tham gia công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên...........Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Khen thưởng:    .......................hoặc kỷ luật..........

- Chấp hành tốt (chưa thực sự tốt)  điều lệ đoàn

- Xếp loại đoàn viên:  Ưu tú, Khá, TB, Yếu kém

(Ghi chú: Tuỳ từng Đoàn viên mà Bí thư chi đoàn nhận xét sao cho đúng với năng lực của Đoàn viên đó)

                                                            T/M BCH Chi đoàn

                                                                         Bí thư

 

Mẫu số 19: Hướng dẫn giới thiệu đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn.

GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐOÀN

Kính gửi:  Đoàn trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt đoàn cho đ/c.......................

Đã đóng đoàn phí                                                                   Ngày........tháng....năm...

Hết tháng....../200...                                                  

                                                                 T/M BCH Chi Đoàn:

                                                                          (Ký tên)

                                                                

                                                                                               

 

Kính gửi:  Cơ sở mới

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt đoàn cho đ/c.......................

Đã đóng đoàn phí                                                                 Ngày........tháng....năm...

Hết tháng....../200...                                            

                                                T/M BCH Đoàn trường

                                                                 Bí Thư                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến