Kế hoạch và tiến độ : Kế hoạch Điều chỉnh và công bố chuẩn đầu ra năm 2015

Kế hoạch Điều chỉnh và công bố chuẩn đầu ra năm 2015

 

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh và công bố chuẩn đầu ra năm 2015
Kính gửi: Các đơn vị
 
          - Thực hiên quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng ban hành kèm theo quyết định số: 66 / 2007/ QĐ- BGD ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
          - Thực hiện kế hoạch điều chỉnh và công bố chuẩn đầu ra năm học 2014-2015 của Nhà trường;
          - Để đảm bảo chất lượng đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường lập kế hoạch điều chỉnh và công bố chuẩn đầu ra năm 2015 cụ thể như sau:
 
I. Mục đích – Yêu cầu.
          - Rà soát lại chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đã công bố năm 2014, các khoa và TT. Đào tạo điều chỉnh và bổ sung cho sát thực tế với thực tế và đảo bảo chất lượng đào tạo.
          - Các đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ để cuối tháng 12 năm 2014 Nhà trường báo cáo với Bộ GD&ĐT, Bộ Công Thương và công bố chuẩn đầu ra trên trang Website của Nhà trường.
 
II. Ban chỉ đạo.
- Đ/c Lương Văn Tiến               Hiệu trrưởng              Trưởng ban
- Đ/c Đỗ Minh Chiến                Phó Hiệu trưởng         Phó ban
- Đ/c Nguyễn Tiến Đạt             TP. Đào tạo                Thư ký
- Đ/c Nguyyễn Huy Phương     TP. CTHSSV             Uỷ viên
- Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn        P.phòng Đào tạo         Uỷ viên
- Đ/c Lê Tuấn Đạt                     P. Phòng   Đào tạo     Uỷ viên
- Hoàng Minh Thuận                P. Phòng NCKH          Ủy Viên
- Đ/c Phạm Thị Thuý                 T.Ký. Đào tạo             Uỷ viên
- Các Đ/c trưởng khoa và Giám đốc TT.ĐT                 Uỷ viên
 
III. Nội dung
- Căn cứ vào chuẩn đầu ra đã hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp công bố năm 2014, các khoa và TT. Đào tạo rà soát điều chỉnh lại chuẩn đầu ra các ngành đã có và xây dựng chuẩn đầu ra các ngành nghề mới sao cho cho sát với thực tế và đảo bảo chất lượng đào tạo.
 
IV. Tiến độ thực hiện.
 
TT
Nội dung
Thời gian thực hiện
Đơn vị thực hiện
1
Rà soát điều chỉnh các chuẩn đầu ra hệ các ngành đào tạo hệ Cao đẳng và TCCN đã có và xây dựng bổ sung chuẩn đầu các ngành đào tạo hệ Cao đẳng và TCCN mới .
28/11-08/12/2014
Các khoa và TT.Đàotạo
2
Các khoa và TT.ĐT gửi bản điều chỉnh và bổ sung chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng và TCCN (bản giấy khổ A4 và Emai của Đ/c Đạt – T.P đào tạo nguyentiendat@cic.edu.vn) để phòng đào tạo tổng hợp.
09-12/12/2014
Các khoa và TT.Đàotạo
3
Phòng Đào tạo tổng hợp chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng và TCCN.
13-15/12/2014
Phòng Đào tạo
4
Hoàn thiện báo cáo và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp của Nhà trường năm 2015
16/12/2014-18/12/2014
Phòng đào tạo + phòng NCKH
  
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;
- Phòng CTHSSV,
- Phòng NCKH;  
- Các khoa, TT.Đào tạo;
- Lưu: VP, ĐT.

(Đã ký)

TS. LƯƠNG VĂN TIẾN

                                                                                    


                                                                                                                                                                    


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến