Kế hoạch hoạt động : Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi các học phần đào tạo theo học chế tín chỉ

Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi các học phần đào tạo theo học chế tín chỉ

Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012 của nhà trường nhằm tiếp tục cải tiến,    đổi mới công tác quản lý thi học phần, học kỳ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Căn cứ vào kết quả cuộc họp giữa lãnh đạo nhà trường với Trưởng/Phó, tổ trưởng bộ môn các đơn vị đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Xây dựng ngân hàng đề thi nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.  
 - Xây dựng ngân hàng đề thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và quản lý thi học phần, học kỳ của nhà trường.
 - Các đề thi được lựa chọn đưa vào ngân hàng đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với nội dung học phần qui định trong chương trình đào tạo và thời gian làm bài của thí sinh; có thể sử dụng được nhiều năm cho các khóa đào tạo.
 - Thông qua quá trình xây dựng ngân hàng đề thi đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của các khoa, bộ môn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên.
 - Ngân hàng đề thi phải được các khoa, bộ môn và bộ phận quản lý bổ sung thường xuyên, hàng năm được điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của chương trình và qui chế đào tạo.
II. NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ NGÂN HÀNG ĐỀ THI (NHĐT)
1. Qui trình xây dựng NHĐT
-  Trưởng khoaGiám đốc TT Đào tạoPhòng CT HSSV chỉ đạo các bộ môn xây dựng đề thi các học phần do Khoa quản lý nội dung đào tạo; Đối với những học phần có sự liên thông chương trình giữa các ngành đào tạo (liên thông ngang), Trưởng khoa chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chương trình và quản lý nội dung đào tạo chủ động phối hợp với khoa quản lý ngành đào tạo để xây dựng NHĐT theo quy định.
- Trưởng bộ môn phân công cán bộ soạn thảo đề thi; trực tiếp chỉ đạo việc phân tích, sửa chữa, hoàn thiện các bộ đề thi đã được Trưởng khoa giao nhiệm vụ xây dựng.
-  KhoaTTPhòng CT HSSV bàn giao cho Phòng NCKH các bộ đề thi đã được nghiệm thu ở cấp bộ môn/Khoa gồm đề thi file điện tử và văn bản. Trưởng  khoa ký duyệt vào từng đề thi đã bàn giao cho Trường.
2. Các qui định chung
a) Về hình thức (bắt buộc)
- Các bộ đề thi được xây dựng theo mẫu do Trường quy định (có mẫu đính kèm).
- Sử dụng Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3.0 cm; trên, dưới và lề phải 2.0 cm.
- Trên văn bản, từng đề thi được in độc lập trên một mặt giấy.
- Trong file điện tử: mỗi bộ đề thi để trong một file.
b) Về số lượng đề thi (dự kiến)
Thi tự luận:
- Mỗi học phần được xây dựng 05 bộ đề thi – đáp án, mỗi đề thi có từ 2 đến 5 câu hỏi.
- Trong một bộ đề thi, các đề thi phải có số câu bằng nhau (câu hỏi không được trùng nhau giữa các đề), số câu cùng thứ tự trong các đề thi phải có số điểm như nhau.
Thi vấn đáp:
- Số lượng đề tối thiểu bằng số sinh viên dự thi.
- Mỗi bộ đề thi vấn đáp gồm các đề thi đã được tổ hợp hoàn chỉnh. Cấu trúc một đề thi vấn đáp gồm 2 phần:
          + Phần các câu hỏi cho trước để sinh viên chuẩn bị và trả lời.
          + Phần giảng viên hỏi thêm.
- Điểm các câu trong một đề thi là 10 điểm, trong đó:
          + Phần sinh viên chuẩn bị và trả lời là 8 điểm
          + Phần giảng viên hỏi thêm là 2 điểm
Thi trắc nghiệm:
- 30 câu hỏi/tín chỉ, 1 đề tối thiểu 50 câu hỏi không trùng nhau, mỗi ca thi tối thiểu 5 mã đề.
- Một bộ đề thi có thể xây dựng thống nhất một loại câu hỏi trắc nghiệm hoặc gồm các loại câu hỏi trắc nghiệm khác nhau: trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, trắc nghiệm Đúng/Sai, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm hình vẽ.
- Nếu một bộ đề thi gồm các loại câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, yêu cầu các loại câu hỏi cùng loại phải có số lượng bằng nhau và tổng số câu hỏi đạt mức qui định như nhau.
Thi trên máy tính: mỗi sinh viên một đề thi.
(Tùy thuộc vào nội dung từng học phần các đơn vị có thể đề xuất về số lượng đề thi khác với số lượng dự thảo)
c) Về thời gian làm bài (dự kiến)
Thời gian làm bài được quy định theo số lượng tín chỉ trong một học phần, cụ thể:
Tự luận:
- 60 phút đối với những đề thi của các học phần có 02 tín chỉ.
- 90 phút đối với những đề thi của các học phần có 03 tín chỉ.
- 120 phút đối với những đề thi của các học phần có từ 3 tín chỉ trở lên.
Vấn đáp:
- Thời gian sinh viên chuẩn bị khoảng 20 phút
- Thời gian trả lời khoảng 5-7 phút.
Thi trắc nghiệm: 60 phút đối với tất cả các trường hợp
d) Về nội dung:
- Các bộ đề thi phải đáp ứng cho việc kiểm tra, đánh giá khách quan chất lượng học tập, nghiên cứu của sinh viên.
- Nội dung đề thi đảm bảo việc bao quát kiến thức của toàn bộ học phần, đánh giá được khả năng lĩnh hội kiến thức và tư duy của người học.
- Nội dung các câu hỏi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và cập nhật kiến thức mới; diễn đạt câu văn, chữ số, ký hiệu mạch lạc, rõ ràng, đúng ngữ pháp và mang tính phổ thông.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
TT
Nội dung công việc
Thời gian
Người thực hiện
Ghi chú
1
Xây dựng ngân hàng đề thi
10-30/11/2011
GV được phân công
 
2
Thẩm định cấp Bộ mônKhoaTTPhòng
01-05/12/2011
BộmônKhoaTTPhòng CT HSSV
Nộp về Phòng  NCKH
3
Tổng hợp, xử lý kỹ thuật
06-10/12/2011
Phòng NCKH
 
4
Quyết định công nhận
12-16/12/2011
HĐ thẩm định
 
          Tiến độ trên áp dụng cho kỳ I năm học 2011-2012. Đối với kỳ II các bước triển khai tương tự và sẽ thông báo mốc thời gian cụ thể (dự kiến tháng 4-5/2012).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các KhoaTrung tâm Đào tạoPhòng CT HSSV
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các bộ môn, nhóm chuyên môn trao đổi thảo luận để xây dựng quỹ đề thi theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.
- Cùng với quá trình xây dựng NHĐT cần đẩy mạnh sinh hoạt trao đổi về chuyên môn của các bộ môn, nhóm chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
2. Các Phòng chức năng
 - Phòng NCKH, Đào tạo phối hợp với các Khoa/Bộ môn thống nhất xây dựng NHĐT theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.
 - Phòng NCKH phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc biên soạn Qui định tổ chức thi, chấm thi và quản lý thi sau khi nghiệm thu NHĐT đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ năm học.
Trên đây là kế hoạch về việc Xây dựng ngân hàng đề thi các học phần đào tạo theo học chế tín chỉ, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả và đúng tiến độ.

 

Ghi chú:
 Mấu đề thi tải tại đây


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến