Thông báo : Cấp phát chứng chỉ GDQP, GDTC Hệ Cao đẳng Khóa 4

Cấp phát chứng chỉ GDQP, GDTC Hệ Cao đẳng Khóa 4


 

               BỘ CÔNG THƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG   CĐ CÔNG NGHIỆP - XD                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   
 

                                                                        Uông Bí, ngày 30 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO 

V/V CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GDQP, GDTC HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 4


 

 

  

Kính gửi :   Các Khoa

 Nhà trường tổ chức cấp phát chứng chỉ GDQP và GDTC cho sinh viên hệ Cao đẳng khoá 4 từ ngày 01 tháng 12 năm 2011.
Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên các lớp hệ cao đẳng khoá 4 về thư viện nhà trường để nhận chứng chỉ:
- Thủ tục cấp phát: Sinh viên đến nhận chứng chỉ GDQP và GDTC phải xuất
trình chứng minh thư.
- Chứng chỉ GDQP và chứng chỉ GDTC là điều kiện để sinh viên dự thi tốt nghiệp, vì vậy sinh viên phải nhận chứng chỉ GDQP và GDTC trước khi thi tốt nghiệp. Đồng thời Nhà trường sẽ kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT và 02 loại chứng chỉ trên của sinh viên trước kỳ thi tốt nghiệp.
          Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên hệ cao đẳng khoá 4 nắm được để thực hiện./.
   

Nơi nhận :                                                                 HIỆU PHÓ ĐÀO TẠO
-         Khoa Động Lực

-         Khoa XD                                                                  Tô Văn Hưởng
-          
      Khoa Cơ khí                                                 
 
-         Khoa Điện
 
-         Khoa KT mỏ
 
-         Khoa Kinh tế
 
-         TT Đào tạo
 
 

 
 
 

           BỘ CÔNG THƯƠNG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  CĐ CÔNG NGHIỆP - XD               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            ­­­ __________                               _____________________________
                      
 

                                                                                Uông Bí, ngày 28 tháng 7 năm 2008

 

THÔNG BÁO 

V/V THI LẠI MÔN HỌC- KỲ II NĂM HỌC 2007-2008
---------------------------- 

Kính gửi :   Các đồng chí Trưởng ( phó ) các khoa


 Căn cứ vào kết quả học tập kỳ II năm học 2007-2008, Nhà trường thông báo về việc thi lại ( thi lần 2 ) các môn học kỳ II - hệ Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề như sau:
1.     Thời gian thi lại :
- Từ ngày 01/8/2008 đến ngày 08/8/2008
 
2.     Tổ chức thực hiện:
-         Các khoa tổng hợp danh sách học sinh phải thi lại các môn học kỳ I năm
học 2007-2008 của tất cả các lớp, cụ thể : số môn và số lượng bài phải thi lại của từng môn. Danh sách thi lại ghi theo các lớp, gửi về phòng Đào tạo chậm nhất vào   sáng thứ 5 (ngày 31/7/2008 ).
 
Lưu ý :
- Các Khoa thu tiền học sinh trước khi thi lại, tổ chức cho học sinh thi lại, chấm điểm, cộng điểm và vào sổ lên lớp; tổng hợp kết quả thi lại và nộp tiền thi lại về phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 12/8/2008.
 
          Đề nghị các Khoa triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định trên./.
 

   Nơi nhận :                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO 
-         Khoa Cơ giới
 
-         Khoa XD
 
-         Khoa Cơ khí,SC
 
-         Khoa Điện
 
-         Khoa Hầm lò
 
-         Khoa Kinh tế
 
 
 
 
 
 
 
 

      BỘ CÔNG NGHIỆP                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG   CĐ CÔNG NGHIỆP - XD                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            ­­­ __________                                      _____________________________

                                                                   Uông Bí, ngày       tháng 8 năm 2007

 

THÔNG BÁO 

V/V THI LẠI MÔN HỌC CÁC LỚP HỌC NGHỀ KHOÁ 33  

VÀ TRUNG HỌC HỌC KHOÁ 1 ( Thi tháng 8/2007 )
---------------------------
  

Kính gửi :   Các đồng chí Trưởng ( phó ) các khoa

 

 
 
 Để chuẩn bị cho HĐ xét tư cách học sinh dự thi tốt nghiệp học nghề khoá 33 và Trung học khoá 1 ( thi TN tháng 8/2007 ).
 
Đề nghị các Khoa tổng hợp số học sinh phải thi lại và tổ chức cho học sinh thi lại vào sáng ngày 08/8/2007, nộp bảng điểm thi lại về phòng Đào tạo chậm nhất vào sáng 10/8/2007.
- Lệ phí thi lại như cũ.
- Danh sách thi lại, các Khoa gửi về phòng Đào tạo vào chiều ngày 06/8/2007.
- Học học sinh bỏ thi, nhà trường không tổ chức thi lại.
 
Đề nghị các Khoa thông báo đến tận từng học sinh và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian trên./.

   Nơi nhận :                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 
-         Khoa Cơ giới
 
-         Khoa XD
 
-         Khoa Cơ khí,SC
 
-         Khoa Điện
 
-         Khoa Hầm lò
 
-         Khoa Kinh tế
 
 

                  

 

 
 
 

         BỘ CÔNG NGHIỆP                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG   CĐ CÔNG NGHIỆP - XD                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ­­­__________                                              _____________________________

                                                                  Uông Bí, ngày        tháng 4 năm 2007

THÔNG BÁO

V/V THI LẠI MÔN HỌC HọC NGH ề KHOÁ 33 

 TRUNG HỌC KHOÁ I Và 2
CAO đ ẳng kh ỏo
----------------------------
  

Kính gửi :   Các đồng chí Trưởng ( phó ) các khoa

 

 
           Nhà trường tổ chức thi lại các môn học cho học sinh chưa đạt yêu cầu của các lớp h ọc khoá 33 và Trung học khoá I, II; Cao đ ẳng kh o ỏ 1.
Danh sách học sinh phải thi lại (Theo danh sc ỏh c ỏc ), đề nghị các Khoa phổ biến đến tận từng học sinh phải thi lại. Nếu học sinh nào thắc mắc, GVCN các lớp tổng hợp lại gửi về phòng Đào tạo để giải quyết thắc mắc cho học sinh trước ngày thi lại.
1.     Thời gian thi lại :
 

a.Thi lại các môn thực hành, thể dục, quân sự:

 

         - Các khoa thi lại vào ngày 13/9/2006.
 

         b. Thi lại các môn lý thuyết:

 

-         Khoa Cơ khí, kế toán, Khoa Điện, khoa XD thi lại vào sáng
ngày14/9/2006.
-         Khoa Cơ giới và khoa Hầm lò thi lại vào chiều 14/9/2006.
 

* Lưu ý: các Khoa tổ chức thi buổi sáng ( buổi chiều) chưa xong, chuyển thi tiếp sang buổi tiếp theo.

 

2. Địa điểm thi lại  :
Các Khoa liên hệ phòng học với phòng Đào tạo trước, để thông báo 
địa điểm thi lại cho học sinh các lớp nắm được ( trước ngày thi 02 ngày) .
 
Để tránh tình trạng học sinh đến thi tập trung ở trước cửa các Khoa và phòng Đào tạo, đề nghị các Khoa cử giáo viên coi thi tập trung h/s ngay đầu giờ sáng và đầu giờ chiều tại các phòng thi .
 
3. Giáo viên coi thi lại
- Các môn lý thuyết: mỗi khoa cử 02 giáo viên coi thi và phân công giáo viên coi chấm thi thực hành. Trường hợp các Khoa không đủ ngưòi coi thi phải liên hệ với Khoa khác để bố trí đủ người coi thi, phòng Đào tạo giám sát thi .
-         Các môn thực hành :
+ Thi lại T.Tnguội   : Thày Tuyên
+ Thi lại T.tập gò    : Thày Lộc
+ Thi lại quân sự     : Thày Định
+ Thi lại thể dục      : Cô Hằng
4. Lệ phí thi lại :
-         Lệ phí thi lại lần 1 : 8.000 đ/ 1môn -1bài.
-         Lệ phí thi lại lần 2 : 10.000 đ/môn -1 bài
-   Nếu trong cùng một môn học, học sinh phải kiểm tra nhiều bài, thì từ bài thứ 2 trong cùng 1 môn - nộp 2000 đ/ 1 bài .
 
- Các Khoa cử GVCN đôn đốc thu tiền thi lại của học sinh trước ngày thi, tổng hợp gửi về phòng Đào tạo ( không được để đến ngày thi mới thu tiền, ảnh hưởng đến việc coi thi của giáo viên và việc làm bài của học sinh ).
 
5. Đề thi lại :
- Các Khoa trực tiếp ra đề thi lại các nghề, số đề thi lại 1 môn bằng số bài kiểm tra nhiều nhất học sinh phải thi lại trong cùng 1 môn.
- Trường hợp các môn học, các Khoa không có giáo viên ra đề thi được, liên hệ về phòng Đào tạo để phân công giáo viên của các Khoa khác ra đề.
- Các đề thi phải ký phòng Đào tạo; các đề đối với môn kiểm tra-các Trưởng khoa ký.
- Thời gian làm bài : từ 15 - 45 phút đối với 1 môn học .
          + Bài thi         : 45
          + Bài kiểm tra : từ 15 - 45
* Chú ý : các lớp thi khác buổi, đề thi phải khác nhau ( để tránh lộ đề thi )
 
 

6. Chấm bài thi lại.

 

-         Sau khi thi lại xong, các Khoa phân công ngay giáo viên chấm bài
và tổng kết vào điểm trong sổ lên lớp hàng ngày.
-         Các Khoa nộp bảng điểm tổng kết môn học của sinh thi lại, gửi về
phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày18/9/2006.
 
Vậy đề nghị các đ/c Trưởng ( phó ) các khoa thông báo kịp thời cho học sinh phải thi lại của các lớp học nghề khoá 32 và Trung học khoá I, đồng thời phân công các Giáo viên thực hiện nghiêm túc./.
 
 

Nơi nhận :                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO             

 

- Khoa Cơ giới
- Khoa điện
- Khoa XD
- Khoa Cơ khí                                                     Tô Văn Hưởng 
 -Khoa Hầm lò
 

 

 

 
 
 
   
 

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến