Kết quả nghiên cứu : Biên bản nghiệm thu đề tài, sáng kiến cải tiến năm học 2011-2012

Biên bản nghiệm thu đề tài, sáng kiến cải tiến năm học 2011-2012

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN
NĂM HỌC 2011-2012
 
Căn cứ vào nội dung đăng ký và kế hoạch thực hiện đề tài, sáng kiến cải tiến năm học 2011 – 2012;
            Căn cứ vào kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện và kết quả kiểm tra lần 1 các đề tài, sáng kiến cải tiến năm học 2011 – 2012;
            Căn cứ vào kế hoạch số 415/KH-TCĐCN&XD ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng về việc nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2011 – 2012.
1. Thành phần Hội đồng nghiệm thu:
1. Đ/c Lương Văn Tiến                    Hiệu trưởng                           Chủ tịch HĐ
1. Đ/c Tô Văn Hưởng                       Phó Hiệu trưởng                   P.Chủ tịch HĐ
2. Đ/c Nguyễn Tiến Đạt                   Trưởng phòng Đào tạo              Ủy viên
3. Đ/c Đỗ Minh Chiến                      Trưởng phòng NCKH                Ủy viên
4. Đ/c Lê Tuấn Đạt                           Trưởng khoa Điện                     Ủy viên
5. Đ/c Lê Chí Thanh                         P.Trưởng khoa Cơ khí               Ủy viên
6. Đ/c Hà Văn Lưu                            Trưởng khoa Xây dựng             Ủy viên
7. Đ/c Nguyễn Nam Phong              Trưởng khoa KT Mỏ                 Ủy viên
8. Đ/c Phan Đắc Yến                        Trưởng khoa ĐL-VHCG           Ủy viên
9. Đ/c Ng thị Minh Ngọc                 Trưởng khoa KT-TH                 Ủy viên
10. Đ/c Nguyễn Huy Phương          P.Trưởng phòng CT HSSV      Ủy viên
11. Đ/c Nguyễn Văn Tuấn               GĐ TT Đào tạo                          Ủy viên
12. Đ/c Lê Ngọc Minh                     P.Trưởng phòng Tài chính      Ủy viên
13. Đ/c Lê Văn Lợi                           GĐ TT Đào tạo, SHLX              Ủy viên
14. Đ/c Đào Minh Toàn                   Phòng TC-HC                             Ủy viên
15. Đ/c Hoàng Minh Thuận             P.Trưởng phòng NCKH            Thư ký
2. Thời gian nghiệm thu:
Từ ngày 04/9/2012 đến ngày 7/9/2012.
3. Địa điểm nghiệm thu:
- Văn phòng làm việc các phòng, khoa đơn vị có sáng kiến;
- Phòng Nghiên cứu Khoa học.
4. Kết quả nghiệm thu:
4.1. Kết quả nghiệm thu đề tài
TT
Tên đề tài
Người thực hiện
Kết quả thực hiện
Ghi chú
1
Hệ thống trộn và giót hóa chất lỏng tự động
Lê Thanh Tình
Phạm Tuấn Trung
Đang thực hiện
 
2
Thiết kế, xây dựng mô hình mặt gương khoan hình vòm của lò đá phục vụ dạy học.
Nguyễn Văn Hiền
Đỗ Trọng Tiến
Phạm Ngọc Lợi
Đang thực hiện
 
3
Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel phun dầu điện tử CRD-I xe ô tô đời mới
Hoàng Văn Điền
Phan Đắc Yến
Nguyễn Công Lý
Đang thực hiện
 
4.2. Kết quả nghiệm thu sáng kiến
 
TT
Người thực hiện
Tên sáng kiến
Kết quả thực hiện
I
Khoa Điện
 
1                     
Nguyễn Thị Bột
Ngân hàng đề thi học phần Điện kỹ thuật (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(05 đề thi + đáp án)
2                     
Lê Tuấn Đạt
Lê Thanh Tình
Ngân hàng đề thi học phần Cơ sở truyền động điện tự động (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(05 đề thi + đáp án)
3                     
Nguyễn Thị Huyên
Ngân hàng đề thi học phần Kỹ thuật điện tử (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(05 đề thi + đáp án)
4                     
Bùi Tuấn Anh
Bùi Tiến Thành
BG môn học Cung cấp điện (hệ THCN)
Chưa hoàn thành
5                     
Lê Xuân Trường
BG học phần Ngắn mạch trong hệ thống điện (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
6                     
Vũ Văn Hồng
Ngân hàng đề thi học phần Điện tử công suất (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(05 đề thi + đáp án)
7                     
Nguyễn Trọng Thanh
Ngân hàng đề thi học phần Kỹ thuật số (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(05 đề thi + đáp án)
8                     
Lưu Thế Mạnh
Lê Thị Hà
Ngân hàng câu hỏi môn học Cơ sở kỹ thuật điện (hệ THCN)
Đã hoàn thành
(110LT + 105BT)
9                     
Phan Thị Thoa
Nguyễn Thị Bằng
Ngân hàng đề thi học phần Truyền động điện (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(05 đề thi + đáp án)
10                 
Phạm Tuấn Trung
Nguyễn Bá Quyết
Ngân hàng đề thi học phần Điều khiển Logic & PLC (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(05 đề thi + đáp án)
11                 
Phạm Văn Khiên
Ngân hàng câu hỏi học phần Kỹ thuật Audio và Video (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
12                 
Nguyễn Tuấn Khanh
BG học phần Vận hành hệ thống điện (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
II
Khoa Cơ khí
 
13                 
Hoàng Việt Nam
BG học phần Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
14                 
Nguyễn Đức Lộc
BG môn Thực hành nguội
Đã hoàn thành
15                 
Lê Chí Thanh
Lý Hải Ly
BG học phần Sức bền vật liệu (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
16                 
Phạm Văn Tuân
BGĐT học phần Công nghệ chế tạo máy (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
17                 
Nguyễn Đức Dương
BGĐT học phần Các quá trình gia công (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
18                 
Phạm Thế Minh
BGĐT học phần Kết cấu Hàn (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
19                 
Mạc Diên Thiện
Lý Hải Ly
BG học phần Dụng cụ cắt (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
III
Phòng Đào tạo
 
20                 
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Thanh Tuấn
Lương Văn Tiến
Tô Văn Hưởng
Phạm Thi Thuý
Các Trưởng Khoa
Giám đốc TT. Đ tạo
Định mức vật tư thực tập theo các chương trình đào tạo và đơn giá vật tư mới
Đã hoàn thành
21                 
Lương Văn Tiến
Tô Văn Hưởng
Nguyễn Tiến Đạt
Phạm Thi Thuý
Phần mềm quản lý giáo viên
Chưa thực hiện
22                 
Nguyễn Tiến Đạt
Lương Văn Tiến
Tô Văn Hưởng
Nguyễn Thanh Tuấn
Phạm Thi Thuý
Các Trưởng Khoa
Giám đốc TT. Đ tạo
Xây dựng kinh phí đào tạo các ngành nghề theo nền lương và đơn giá vật tư mới.
Đã hoàn thành
23                 
Nguyễn Tiến Đạt
Lương Văn Tiến
Tô Văn Hưởng
Nguyễn Thanh Tuấn
Phạm Thi Thuý
Các Trưởng phòng
Các Trưởng khoa
Giám đốc TT. Đ tạo
Lập đề án tiền khả thi nâng cấp lên trường Đại học
Đã hoàn thành
24                 
Phạm Thị Thúy
Phần mềm quản lý điểm học nghề
Đã hoàn thành
IV
Khoa Xây dựng
 
25                 
Nguyễn Ngọc Dũng
Mô hình dầm cầu bê tông cốt thép
Đã hoàn thành
26                 
Lê Văn Thủy
BG học phần Cấu tạo kiến trúc (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
27                 
Trần Minh Quang
BG học phần Tổ chức quản lý công trình xây dựng (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
28                 
Phạm Minh Thái
BG học phần Thiết kế đường ô tô (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
29                 
Nguyễn Viết Hiện
BG học phần Nền và Móng (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
30                 
Giáp Viết Thuật
BG học phần An toàn công nghiệp (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
31                 
Nguyễn Thị Hương
BGĐT học phần Kết cấu bê tông cốt thép (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
32                 
Nguyễn Thị Đô
BGĐT học phần Thi công cầu (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
33                 
Bùi Hữu Bắc
Biên soạn BG + BGĐT học phần Dự toán (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
34                 
Trần Minh Quang
Biên soạn BG + BGĐT học phần Kỹ thuật thi công (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa hoàn thành
35                 
Đỗ Thị Hương Giang
BGĐT học phần Trắc địa (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
36                 
Nguyễn Hữu Cường
Ngân hàng đề thi nghề Kỹ thuật xây dựng (hệ TCCN)
Đã hoàn thành
(10 đề thi + đáp án)
V
Khoa Kỹ thuật mỏ
 
37                 
Nguyễn Xuân Nam
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(108 câu, 2 tín chỉ)
38                 
Nguyễn Thị Xuân Hướng
BG học phần Máy điện (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
39                 
Trần Tuấn Anh
BG học phần Bơm – Ép – Quạt (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
40                 
Phạm Ngọc Lợi
BG học phần Địa chất mỏ (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
41                 
Nguyễn Thị Thu Trang
BG học phần Điện tử công suất (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
42                 
Nguyễn Thu Thùy
BG học phần Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
43                 
Ng Thị Vân Khánh
BG học phần Mở vỉa và khai thác hầm lò (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
44                 
Đặng Thị Thành
BG học phần Vận tải mỏ (hệ CĐ tín chỉ)
Chưa thực hiện
45                 
Phạm Văn Thiệu
Nguyễn Nam Phong
Phục hồi cò khoan điện MX
Đã hoàn thành
46                 
Phạm Văn Thiệu
Nguyễn Nam Phong
Phục hồi van 3 tác dụng cột thủy lực đơn
Đã hoàn thành
47                 
Nguyễn Nam Phong
Phạm Văn Thiệu
Trần Văn Bằng
Cải tạo khuôn quấn quạt trần
Đã hoàn thành
48                 
Đỗ Trọng Tiến
Thiết kế các slide mô phỏng trong giảng dạy môn học Mở vỉa và Khai thác (Mở vỉa, Thông gió, Vận tải)
Đã hoàn thành
(724 slide)
VI
Khoa Động lực
 
49                 
Nguyễn Bình Minh
Trần Xuân Bắc
Chuyên đề: Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam
Đã hoàn thành
50                 
Vũ Hồng Hà
BG học phần Nguyên lý động cơ đốt trong (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
51                 
Ng Thị Hồng Mến
Ngân hàng câu hỏi + bài tập học phần Cơ lý thuyết (hệ CĐ tín chỉ CN ôtô)
Đã hoàn thành
52                 
Nguyễn Văn Bản
Chương Nhiên liệu dầu mỡ - học phần Vật liệu cơ khí (hệ CĐ tín chỉ ngành CN Ôtô)
Đã hoàn thành
53                 
Phạm Thanh Thủy
BG học phần Kỹ thuật điện tử (hệ CĐ tín chỉ ngành CN ôtô)
Đã hoàn thành
54                 
Phan Đắc Yến
BG môn học Trang bị điện ôtô (hệ TCCN ngành SC ôtô)
Đã hoàn thành
55                 
Nguyễn Xuân Hòa
BG modul:
- Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí;
- Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bôi trơn;
- Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống làm mát (hệ CĐN CN ôtô)
Đã hoàn thành
56                 
Phùng Văn Khương
BGĐT môn học Kết cấu động cơ (hệ TCCN ôtô)
Đã hoàn thành
57                 
Trần Thanh Bình
Quy trình vận hành và bảo dưỡng xe cần trục bánh lốp
Đã hoàn thành
58                 
Ngô Trọng Bình
Quy trình vận hành và di chuyển máy xúc bánh xích SK 120-2
Đã hoàn thành
59                 
Nguyễn Công Lý
Chuyên đề: Chuẩn đoán hư hỏng động cơ phun xăng điều khiển điện tử bằng thiết bị CARMANSCAN VG
Đã hoàn thành
60                 
Đàm Đức Toàn
BG thực hành Điện ôtô (biên soạn lại)
Đã hoàn thành
61                 
Vũ Đăng Cường
BG thực hành Động cơ ôtô (biên soạn lại)
Đã hoàn thành
62                 
Nguyễn Xuân Trường
Quy trình vận hành, bảo dưỡng máy xúc gầu thuận
Đã hoàn thành
VII
Khoa Kinh tế
 
63                 
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Điều chỉnh chương trình CĐ khóa 6, Cao đẳng liên thông khóa 3
Đã hoàn thành
64                 
Hoàng Thị Nguyên
Bùi Thị Mai Anh
Bộ đề thi học phần Kế toán tài chính P1 (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(5 đề + đáp án)
65                 
Vũ Thị Mát
BG học phần Quản trị chất lượng (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
66                 
Nguyễn Thị Thành
BG học phần Kế toán quản trị (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
67                 
Mai Thị Thắm
BGĐT học phần Kế toán hành chính sự nghiệp (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
68                 
Nguyễn Thị Ngọc
BG học phần Kinh tế vĩ mô (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
69                 
Nguyễn Thị Phương
BG học phần Thuế nhà nước (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
70                 
Vũ Quốc Toàn
BG học phần Quản trị kinh doanh P1 (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
71                 
Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Thị Huy
Ngân hàng câu hỏi học phần Tài chính Doanh nghiệp (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(40 câu hỏi + 22 BT)
72                 
Phạm Ngọc Thế
BGĐT học phần Kinh tế lượng (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
73                 
Phạm Anh Thư
Bùi Thị Nhiễu
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
(8 đề + đáp án)
74                 
Vũ Quốc Toàn
Bài báo: Phát triển của ngân hàng điện tử, xu thế trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam, Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 21, tháng 11/2011 trang 26¸30.
Đã hoàn thành
VIII
Trung tâm Đào tạo
 
75                 
Nguyễn Đình Vụ
BG Thí nghiệm cơ bản Vật lý đại cương (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
76                 
Mạc Văn Thư
Đặng Thị Hằng
BG học phần Xác suất thống kê (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
77                 
Phạm Thị Hằng
BG Thí nghiệm cơ bản Hóa đại cương (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
78                 
Nguyễn Tuyết Mai
Tô Thị Thu Vân
BGĐT học phần Tiếng Anh Chuyên ngành Cơ khí (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
79                 
Trịnh Thị Thu Hương
Phạm Thị Hương
BGĐT học phần Tiếng Anh giao tiếp 2 (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
80                 
Phạm Thị Huệ Chi
Nguyễn Thị Thu Hà
BGĐT học phần Tiếng Anh Chuyên ngành Khai thác (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
81                 
Nguyễn Ngọc Dung
BGĐT học phần Vật lý đại cương (hệ CĐ tín chỉ)
Hoàn thành 01 chương
82                 
Nguyễn Thị Cúc
BGĐT học phần Kỹ năng giao tiếp (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
83                 
Nguyễn Thị Thu Thủy
BG học phần Văn học Việt Nam (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
84                 
Nguyễn Văn Khánh
BG học phần Kinh tế Việt Nam (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
85                 
Thái Thah Phú
Đỗ Thị Phương Lan
BGĐT học phần Tin học ứng dụng ngành Kế toán (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
86                 
Bùi Ngọc Huy
Bùi Thị Thúy Hà
BGĐT học phần Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật ngành Tin (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
87                 
Phí Thị Minh
BGĐT học phần Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu ngành Tin (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
88                 
Phạm Thị Thanh
BGĐT học phần Hóa đại cương (hệ CĐ tín chỉ)
Hoàn thành 02 chương
89                 
Đinh Hồng Sơn
Mai Thị Phương Lan
Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp 1
Đã hoàn thành
(41 câu)
90                 
Nguyễn Thị Dáng
Ngân hàng câu hỏi môn Phân tích Thiết kế Hệ thống thông tin (hệ CĐ tín chỉ, ngành Tin học ứng dụng)
Đã hoàn thành
(30 câu hỏi + đáp án)
91                 
Phạm Thị Hằng
Phạm Thị Thanh
BG thí nghiệm cơ bản học phần Hóa học (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
92                 
Đặng Thị Tuyết Mai
BG môn Vật liệu + Nhiên liệu (hệ SCN máy nâng)
Đã hoàn thành
93                 
Nguyễn Văn Tuấn
Sửa đổi chương trình CĐ Hướng dẫn du lịch
Đã hoàn thành
IX
TT Đào tạo, SH lái xe
 
94                 
Võ Minh Cường
Lê Văn Hưng
Vũ Đình Kiểm
BGĐT theo giáo án số 1, 2 môn học Nghiệp vụ vận tải
Đã hoàn thành
95                 
Lê Xuân Lộng
Nguyễn Tiến Quân
Lê Văn Tịnh
BGĐT theo giáo án số 3, 4, 5 môn học Nghiệp vụ vận tải
Đã hoàn thành
96                 
Bùi Ngọc Chuẩn
Đào Văn Hải
Phạm Văn Khánh
BGĐT theo giáo án số 1 môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Đã hoàn thành
97                 
Đào Phúc Nam
Nguyễn Hữu Chiến
BGĐT theo giáo án số 2 môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Đã hoàn thành
98                 
Hoàng Mạnh Thi
Nguyễn Văn Tiến
BGĐT theo giáo án số 3 môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Đã hoàn thành
99                 
Cao Văn Cường
Vũ Văn Kiên
BGĐT theo giáo án số 4 môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Đã hoàn thành
100             
Hà Hữu Minh
Phạm Xuân Thủy
BGĐT theo giáo án số 5 môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Đã hoàn thành
101             
Đào Văn Chuyển
Tự Bá Dũng
BGĐT theo giáo án số 6 môn học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
Đã hoàn thành
102             
Lê Văn Lợi
Vũ Tiến Hùng
Dương Văn Thinh
Bùi Tiến Đức
Trịnh Xuân Viết
Giang Sơn Hà
Trần Văn Luyến
Phạm Thanh Thiện
Lê Đức Thành
Thiết bị kiểm tra lỗi CMC (Car Main Controller) của xe sát hạch
Đã hoàn thành
103             
Nguyễn Văn Cần
Lưu Phú Đông
Đỗ Thanh Nguyệt
Vũ Đình Diêm
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Văn Sơn
Nhâm Tuấn Anh
Đào Văn Chiến
Vũ Hoàng Long
Phạm Văn Tiến
Biên soạn bài giảng môn Luật giao thông theo quy định mới của cục Đường bộ Việt Nam
Đã hoàn thành
104             
Nguyễn Văn Hồng
Lê Trung Kiên
Hoàng Văn Khiêm
Nguyễn Văn Tịnh
Nguyễn Văn Toàn
Lê Văn Thùy
Vũ Đức Nguyên
Nguyễn Thanh Quang
Nguyễn Thành Trung
Biên soạn bài giảng môn Đạo đức, Nghiệp vụ, Cấu tạo, Kĩ thuật lái xe theo quy định mới của cục Đường bộ Việt Nam
Đã hoàn thành
XI
Phòng CT HSSV
 
 
105             
Nguyễn Thị Hằng
BG môn Giáo dục thể chất (hệ TCCN)
Đã hoàn thành
106             
Nguyễn Thị Hạnh
Ng Thị Thanh Phương
BGĐT môn Pháp luật kinh tế (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
107             
Lại Thúy Nga
Lê Thị Hồng Diễm
BG môn Kinh tế chính trị Mác – Lê nin (hệ TCCN)
Đã hoàn thành
X
Phòng Las 29-XD
 
 
108             
Nguyễn Đức Trường
Lương Văn Tiến
Hoàng Văn Quyền
Đỗ Minh Chiến
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
Đã hoàn thành
XI
Phòng NCKH
 
 
109             
Lương Văn Tiến
Đỗ Minh Chiến
Hoàng Minh Thuận
Tô Văn Hưởng
Nguyễn Thế Công
Trần Xuân Bắc
Nguyễn Ngọc Hà
Hà Minh Hải
Lắp đặt camera giáp sát phục vụ an ninh (08 chiếc)
Đã hoàn thành
110             
Lương Văn Tiến
Tô Văn Hưởng
Nguyễn Thế Công
Cù Chính Sen
Đỗ Minh Chiến
Hoàng Minh Thuận
Hà Minh Hải
Nguyễn Ngọc Hà
Đặng Quang Hưởng
Thiết kế tài liệu phục vụ tuyển sinh 2012 (in bạt khổ 1,5x1,1m; in 4 mầu khổ A4)
Đã hoàn thành
111             
Hà Trang Nhung
BG học phần Tiếng anh giao tiếp 1 + 2 (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành
112             
Đỗ Minh Chiến
Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy màng đỏ hạt gấp bằng pp sấy thăng hoa, trang 26¸31, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 12, 12/2011.
Đã hoàn thành
113             
Đỗ Minh Chiến
Bài báo: Ứng dụng QHTT trong nghiên cứu hệ thống thiế bị sấy màng đỏ hạt gấc bằng pp sấy thăng hoa STH-50, trang 39¸45, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 12, 12/2011.
Đã hoàn thành
114             
Hoàng Minh Thuận
Bài báo: Tối ưu hóa chế độ thấm nitơ plasma trên thiết bị Eltropuls H045x080, trang 62¸69, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 6, 6/2012.
Đã hoàn thành
115             
Đỗ Minh Chiến
Hà Minh Hải
Lương Văn Tiến
Tô Văn Hưởng
Hoàng Minh Thuận
Cù Chính Sen
Thiết kế Tuyển sinh trực tuyến trên website
Đã hoàn thành
116             
Lương Văn Tiến
Bài báo: Ứng dụng năng lượng nổ để chế tạo vật liệu trimetal thép CT.3 – nhôm AA1050 - hợp kim nhôm AA5083, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ khí, nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10/2011
Đã hoàn thành
117             
Lương Văn Tiến
Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc biên giới liên kết kim loại vật liệu trimetal thép CT.3 – nhôm AA1050 – hợp kim nhôm độ bền cao AA5083 sau hàn nổ, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ khí, nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10/2011
Đã hoàn thành
118             
Lương Văn Tiến
Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc biên giới liên kết kim loại vật liệu trimetal thép – nhôm – hợp kim nhôm độ bền cao sau hàn nổ, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 7, 11/2011 tại ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Đã hoàn thành
XII
Phòng Tài Chính
 
 
119             
Lương Thị Quân
Nguyễn Thị Thu Hà
BG học phần Lý thuyết Tài chính (hệ CĐ tín chỉ)
Đã hoàn thành

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến