Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi hết học phần kỳ I năm học 2013 - 2014 (10/09/2013)

Trên cơ sở kết quả thực hiện của năm học 2012-2013, đến nay các đơn vị đã xây dựng được 130 bộ ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ cao đẳng tín chỉ; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013-2014, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần hệ tín chỉ của học kỳ I, cụ thể như sau:

 

I. YÊU CẦU
- Các đơn vị khi xây dựng ngân hàng câu hỏi thi phải bám sát theo “Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thiđược nhà trường ban hành kèm theo quyết định số 281/QĐ-TCĐCN&XD ngày 04/4/2013.
- Trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, nhà trường yêu cầu các đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của các bộ môn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên đồng thời cập nhật các nội dung kiến thức mới sát với thực tiễn sản xuất.
            - Để thống nhất mẫu ngân hàng câu hỏi thi trong toàn trường, đề nghị các đơn vị sử dụng lại bản mềm do phòng Nghiên cứu khoa học đã định dạng và gửi tới các đơn vị khi xây dựng ngân hàng câu hỏi của học kỳ II năm học 2012-2013 vừa qua đã được nhà trường phê duyệt đưa vào sử dụng.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các KhoaTrung tâm Đào tạoPhòng CT HSSV
- Trưởng khoa/bộ môn phân công giảng viên xây dựng ngân hàng câu hỏi thi các học phần do khoa/bộ môn phụ trách giảng dạy (Mỗi câu hỏi phải ghi rõ thời gian thực hiện).
- Khoa/bộ môn tổ chức phản biện, thẩm định ngân hàng câu hỏi thi.
- Khoa/bộ môn tập hợp các ngân hàng câu hỏi thi thông qua Phòng đào tạo, Phòng NCKH để trình Hội đồng khoa học và đào tạo nghiệm thu đưa vào sử dụng.
2. Các Phòng chức năng
            - Phòng NCKH/Đào tạo giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng qui định và tiến độ đề ra để kịp thời đưa vào sử dụng.
            - Định kỳ thanh kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi trong việc đánh giá kết quả học tập của người học tại các đơn vị.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
TT
Nội dung công việc
Thời gian
Người thực hiện
Ghi chú
1
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
10-30/9/2013
GV được phân công
 
2
Thẩm định cấp Bộ mônKhoaTTPhòng
01-12/10/2013
BộmônKhoaTTPhòng CT HSSV
 
3
Thông qua phòng đào tạo
14-25/10/2013
Phòng Đào tạo
 
4
Quyết định công nhận
01-15/11/2013
HĐ thẩm định
Nộp NCKH
          Trên đây là kế hoạch về việc Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi các học phần đào tạo theo học chế tín chỉ, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả và đúng tiến độ.

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.