Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí” (14/03/2016)

Thực hiện chủ đề công tác năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống về lịch sử, văn hóa đặc trưng của thành phố Uông Bí; khơi dậy lòng tự hào là công dân của thành phố Uông Bí - mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa. Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân thành phố Uông Bí” cụ thể như sau:

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Khái niệm

Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí” (Gọi tắt là quy tắc ứng xử) là những quy định chuẩn mực định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh, lịch sự, phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam.

Điều 2. Mục đích

Bộ quy tắc đưa ra những chuẩn mực cơ bản để thực hiện các hành vi ứng xử hàng ngày, nhằm hình thành thói quen, ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện cho người dân, góp phần xây dựng hình ảnh con người và thành phố cởi mở, thân thiện, tạo ấn tượng và niềm tin đối với người dân và du khách khi đến Thành phố.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Uông Bí.

Điều 4. Nguyên tắc điều chỉnh

Bộ quy tắc ứng xử quy định những hành vi phổ biến cần thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng, áp dụng trên cơ sở các nguyên tắc:

1. Tác phong, thái độ hành vi ứng xử văn minh, lịch sự nơi công sở, công cộng, cộng đồng dân cư.

2. Hiểu biết lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán địa phương.

3. Tôn trọng sự riêng tư và quyền lợi của người khác.

4. Giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chương II

NỘI DUNG ỨNG XỬ

 

Điều 5. Những nguyên tắc ứng xử chung

1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, Chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương.

2. Biết và hiểu về lịch sử truyền thống, văn hóa, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân địa phương.

3. Có ý thức giữ gìn môi trường tự nhiên môi trường xã hội, bảo vệ các công trình kiến trúc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

4. Yêu cầu tác phong, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng.

5. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

Điều 6. Quy tắc về hành vi ứng xử: Những điều nên và không nên thực hiện

Nên:

1. Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

2. Tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán địa phương.

3. Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự; trang phục, gọn gàng, phù hợp khi tham gia các hoạt động và tham gia giao thông.

4. Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành các nội quy, quy định.

5. Có ý thức và trách nhiệm bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

6. Tôn trọng bản thân, thân thiện, lịch sự, tận tâm giúp đỡ mọi người.

7. Luôn chào nhau bằng nụ cười, nói lời “Cảm ơn”, “Xin lỗi” đúng lúc.

8. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam, thắng cảnh.

Không nên:

1. Có hành vi trái với pháp luật, vi phạm các quy định của địa phương.

2. Phá hoại môi trường, cảnh quan đô thị; vứt, xả rác, nước thải, không đúng nơi quy định.

3. Có thái độ ứng xử thiếu văn hóa.

4. Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

Chương III

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

 

Điều 7. Khẩu hiệu tuyên truyền

Các khẩu hiệu dưới đây được thống nhất sử dụng để tuyên truyền, tùy theo địa điểm và mục đích có thể chọn triển khai tuyên truyền cổ động trực quan các khẩu hiệu sau:

1. Người Uông Bí nói lời hay - làm việc tốt.

2. Giao tiếp, ứng xử văn minh là tôn trọng bản thân và mọi người.

3. Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng là trách nhiệm của mọi người.

4. Xếp hàng là văn minh.

5. Bỏ rác đúng nơi quy định.

6. Người Uông Bí nói không với đeo bám, chèo kéo khách.

7. Giữ gìn và bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử là trách nhiệm của mỗi người dân và du khách.

8. Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch.

9. Chung tay xây dựng thành phố Uông Bí thành nơi đáng sống, đáng đến và đáng nhớ.

10. Tự hào là công dân thành phố Uông Bí.

11. Chúng ta cùng hành động để xây dựng và giữ gìn thành phố Uông Bí xanh - sạch - đẹp

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện

Tất cả tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm thực hiện nội dung của Bộ quy tắc, cụ thể hóa Quy tắc ứng xử đối với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng hình ảnh con người Uông Bí “thân thiện, văn minh, lịch sự, kỷ cương” tạo ấn tượng tốt đẹp, thu hút khách đến với thành phố Uông Bí.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Phòng  Văn hóa và Thông tin chủ trì, chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên địa bàn thành phố.

b) Thực hiện hình ảnh hóa nội dung của Quy tắc ứng xử dưới các hình thức: Tập gấp, pa nô, áp phích, cẩm nang... để triển khai tuyên truyền và cung cấp cho các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

c) Lập dự toán kinh phí trình UBND thành phố phê duyệt phục vụ triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên địa bàn.

2. UBND các phường xã: Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc đến từng hộ dân, từng người dân, các khu dân cư, đơn vị đóng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

3. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể: Cụ thể hóa Bộ Quy tắc ứng xử đối với đặc thù của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, ban, ngành. Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh - sinh viên, người lao động của đơn vị.

4. Các cơ quan tuyên truyền: Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, Bộ phận sự nghiệp phòng Văn hóa và Thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hình thức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên Website và cổng thôn tin điện tử Thành phố; xây dựng các phóng sự, bài viết chuyên đề tự hào công dân thành phố.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng hợp, thẩm định, cân đối và tham mưu cho UBND thành phố xem xét phê duyệt kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trên địa bàn.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ ngày 20 của tháng cuối quý, yêu cầu UBND các phường xã, các đơn vị được giao trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Bộ Quy tắc, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin).

Điều 11. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy tắc ứng xử

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có những nội dung chưa phù hợp với thực tế, đề nghị các đơn vị phản ánh gửi về phòng Văn hóa và thông tin thành phố Uông Bí để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. /.

Click vào đây để xem chi tiết văn bản.TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.