HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018 VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA (15/08/2018)

Căn cứ Công văn số 6079/BCT-TĐKT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Bộ Công Thương V/v hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018.

Để tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng ban hành văn bản số 329/TCĐCN&XD-TĐKT ngày 14/8/2018 về việc hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và các kết quả công tác khác đảm bảo nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích, nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục cho năm học tới;

- Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong của năm học 2018 - 2019;

- Bình xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 cho các tập thể, cá nhân;

II. NỘI DUNG

1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm học 2017 - 2018

Tổng kết năm học 2017 - 2018 phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, đánh giá đúng kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của tồn tại và giải pháp khắc phục. Đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 - 2019.

2. Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2017 - 2018

- Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải dựa trên kết quả xếp loại viên chức, đánh giá thành tích đạt được trên các mặt công tác của năm học (bám sát vào các quy chế, quy định của nhà trường: “Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp”, “Quy định chế độ làm việc của giáo viên tại Trung tâm ĐT&SH lái xe”. Ngoài ra tham khảo thêm số liệu theo dõi giờ giấc dạy học, làm việc, kết quả học tập đối với những người đi học nâng cao trình độ … các phòng chức năng).

- Tiêu chuẩn và tiêu chí xếp loại thi đua phải căn cứ các văn bản:

+ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

+ Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

III. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

  1. Danh hiệu thi đua cá nhân:

1.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đang công tác tại trường, đạt các tiêu chuẩn sau:

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có hiệu quả và chất lượng cao; không vi phạm kỷ luật.

          - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

          - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

          - Có đạo đức, lối sống lành mạnh;

          - Đảm bảo thời gian làm việc theo quy định

          - Bảo đảm ATLĐ, an toàn trong thực hành, thực tập SX cho HSSV.

          Lưu ý: Đối với giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi nhưng vi phạm kỷ luật hoặc không chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các qui định của nhà trường, gây mất đoàn kết trong nội bộ hoặc có đạo đức, lối sống  không lành mạnh thì cũng không đạt được danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

          + Thời gian nghỉ thai sản theo, quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

1.2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đang công tác tại trường, đạt các tiêu chuẩn sau:

          - Là Lao động tiên tiến;

          - Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác được Hội đồng Khoa học cấp Trường công nhận hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng

          Lưu ý: Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tối đa không vượt quá 15% trong tổng số cá nhân được công nhận Lao động tiên tiến của tổ chức, đơn vị.

  1. Danh hiệu thi đua tập thể:

2.1. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

Tiêu chuẩn 1 được vận dụng cụ thể theo các nội dung sau:

a. Đối với các khoa và Trung tâm đào tạo:

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo theo quy định; 100% giáo viên có đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định.

+ Có đủ đồ dùng dạy học, trang thiết bị cần thiết cho giảng dạy, thực tập;

+ Tích cực đổi mới, phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy; chú trọng kết hợp đào tạo với lao động sản xuất để nâng cao chất lượng đào tạo;

+ Thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, thi, xét lên lớp, ...;

Tiêu chuẩn 2: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

Tiêu chuẩn 3: Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiêu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

Tiêu chuẩn 4: Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b. Đối với các phòng và đơn vị sản xuất, dịch vụ:

Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Tiêu chuẩn 2: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

Tiêu chuẩn 3: Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiêu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

Tiêu chuẩn 4: Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

          Tiêu chuẩn 1: Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy định tại Tiêu chuẩn 1, Mục 2.1;

          Tiêu chuẩn 2: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

          Tiêu chuẩn 3: Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

          Tiêu chuẩn 4: Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

          Tiêu chuẩn 5: Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trường, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Hình thức khen thưởng Bằng khen:

3.1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương được tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

          - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân;

          - Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

          - Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

          - Có quá trình công tác, có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương được xét tặng nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành, cơ quan, đơn vị hoặc trước khi nghỉ chế độ hưu trí.

3.2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương được tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

          - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bình xét trong phong trào thi đua;

          - Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cự hưởng ứng các phong trào thi đua;

          - Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với mọi thành viên trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

          - Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

          - Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

          - Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc)

4. Hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ninh:

          - Bằng khen của tỉnh Quảng Ninh; Giấy khen của các Sở: Căn cứ vào chỉ tiêu của tỉnh và các sở, Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường sẽ xem xét cụ thể và chọn ra các tập thể, cá nhân có đủ điều kiện để đề nghị khen thưởng.

IV. QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các phòng, khoa đơn vị

- Các Phòng, Khoa, đơn vị trong toàn trường tổ chức cho CBGV-CNV họp để bình xét trên cơ sở các tiêu chuẩn của các danh hiệu ở trên; lập biên bản cuộc họp và đề xuất danh hiệu các cá nhân và tập thể trong đơn vị gửi về Hội đồng Thi đua Khen thưởng nhà trường (Có mẫu danh sách kèm theo).

- Đối với cá nhân được nhà trường cử đi học, bồi dưỡng nếu đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì lấy xác nhận kết quả học tập với kết quả công tác tại đơn vị để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến.

          Chú ý:

1. Các tập thể có số lượng CBGV-CNV trên 20 người, Yêu cầu các đơn vị đó phân theo tập thể nhỏ để xét danh hiệu thi đua cho tập thể (ví dụ: theo tổ bộ môn…).

2. Các tập thể và cá nhân đề xuất Bộ xét công nhân danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 như sau:

          a/ Đối với tập thể: Bình chọn những tập thể phòng, khoa, Trung tâm, Tổ bộ môn có đủ tiêu chuẩn nêu trên đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét đề nghị Bộ trưởng xét tặng Bằng khen.

          b/ Đối với cá nhân: Bình chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn nêu tại mục 3.1 đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét để đề nghị Bộ trưởng xét tặng bằng khen.

 2. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng

          - Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị thực hiện (có biểu mẫu kèm theo) và tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng TĐKT trường họp xét duyệt.

          - Hồ sơ đề nghị, biên bản họp xét thi đua các đơn vị gửi về cho đồng chí Thái Thanh Phú tổng hợp trước 16h ngày 22 tháng 8 năm 2018. Các đơn vị hồ sơ không đầy đủ theo hướng dẫn và thời gian nêu trên coi như không hợp lệ HĐTĐKT Nhà trường không xét duyệt.

Click vào đây để tải các Biểu mẫu liên quanTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.