QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 (04/10/2021)

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 (có danh sách kèm theo) và tuyển dụng 15 ứng viên trúng tuyển vào biên chế của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

Số 488 /QĐ-TCĐCN&XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-BCT ngày 14/4/2020 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-BCT ngày 29/7/2019 của Bộ Công Thương v/v ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền về tổ chức, biên  chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Biên bản số 549/BB-TCĐCN&XD ngày 01/10/2021 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức v/v họp xét kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 (có danh sách kèm theo) và tuyển dụng 15 ứng viên trúng tuyển vào biên chế của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

Điều 2. Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm công bố kết quả trúng tuyển và thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc đối với những người trúng tuyển theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Địa điểm ĐT số 2

- Vp, TL2.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

T.S Đỗ Minh Chiến

 

 

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 488/QĐ-TCĐCN&XD ngày 04 tháng 10 năm 2021)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Địa chỉ

Kết quả xét tuyển

Ghi chú

 

1

Bùi Thị Cẩm

Anh

11/09/1998

x

Tổ 1 - Khu 2b - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

2

Trần Trọng

Biên

01/10/1992

 

Tổ 1 - Quang Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

3

Nguyễn Thị

Dịu

06/02/1991

x

Tổ 3 - Khu Đá Bạc - Phương Nam - Uông Bí - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

 

 

4

Trương Thế

Duy

04/12/1992

 

 Tổ 1 - Đồng Minh - Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

Bỏ thi vòng 2

 

5

Đỗ Văn

Dũng

04/09/1977

 

Tổ 5, Khu 7B, P. Quang Hanh, Tp. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

6

Nguyễn Phương

Điệp

11/05/1988

x

Phố Chu Văn An - Thị trấn Đầm Hà - Đầm Hà - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

 

 

7

Trịnh Công

Đức

01/10/1985

 

P. Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương

Trúng tuyển

 

 

8

Bùi Đình

Đức

27/02/1978

 

Tổ 5 - Khu Dốc Thông - Cẩm Tây - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

9

Tạ Thị

Hào

01/07/1985

x

Tổ 6 - Liên Phương - Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

10

Đào Thị Thanh

Hằng

22/07/1995

x

Tổ 10 - Khu 7 - Bắc Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

 

 

11

Tống Duy

Hưng

14/11/1990

 

Tổ 67 - Diêm Thủy - Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

 

 

12

Trịnh Hoàng

Lương

10/09/1989

 

Tổ 1 - Khu 6 - Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

13

Phạm Thị Diệu

Ninh

10/04/1995

x

Tổ 1 - Liên Phương - Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

14

Phạm Đức

Nguyên

01/10/1975

 

Tổ 3 - Tân Lập 1 - Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

15

Lưu Thị

Nhung

13/02/1985

x

Tổ 7 - Liên Phương - Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

16

Nguyễn Thị Hương

Quỳnh

27/02/1992

x

Số nhà 90- Khu 3 - Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

Bỏ thi vòng 2

 

17

Phạm Như

Quỳnh

05/01/1996

x

Tổ 9 - Khu Tân Lập 8 - Cẩm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

18

Bùi Thị Hải

Sâm

01/01/1988

x

Khu 7 - Phường Phong Cốc - Quảng Yên - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

19

Nguyễn Đức

Toàn

26/05/1992

 

Tổ 28 - Khu 8 - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

20

Vũ Thị Phương

Thảo

02/05/1995

x

Thôn Dương Đê - Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

21

Nguyễn Thị

Tho

18/09/1984

x

Tổ 1 - Khu 9 - Mông Dương - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

 

 

22

Phạm Thị

Thúy

31/03/1986

x

Tổ 2 - Khu 2A - Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Trúng tuyển

 

 

23

Nguyễn Hương

Xuân

28/10/1999

x

Tổ 5 - Khu 4a - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh

Không trúng tuyển

 

 

 

 

Danh sách này có 23 người./.

     

 

                       
 

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.