QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2009. (14/05/2009)

Hệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh nă 2009 của trường.

        BỘ CÔNG THƯƠNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP- XD            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 435 / QĐ- CĐCN&XD                  Uông Bí, ngày 12  tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2009

           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

    - Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009.
    - Căn cứ vào quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo và Đào tạo ban hành năm 2009.
    - Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập hội đồng tuyển sinh  năm 2009 gồm các đồng chí có tên sau:

1.

  Đ/C Lương Văn Tiến

- Hiệu Trưởng

- Chủ tịch hội đồng

2.

 Đ/C Tô Văn Hưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Phó chủ tịch hội đồng

3.

 Đ/C Nguyễn Thế Công

- Phó Hiệu trưởng

- Phó chủ tịch hội đồng

4.

 Đ/C Cù Chính Sen

- Phó phòng Đào tạo

- Uỷ viên thường trực

5.

 Đ/C Trần Xuân Bả

- Trưởng phòng CTHSSV

- Uỷ viên

6.

 Đ/C Phạm Văn Vân

- Trưởng khoa Động lực

- Uỷ viên

7.

 Đ/C Hà Văn Lưu

- Trưởng khoa XD

- Uỷ viên

8.

 Đ/C Nguyễn Nam Phong

- P.Trưởng khoa KT

- Uỷ viên

9.

 Đ/C Nguyễn Tiến Đạt

- Trưởng khoa CK

- Uỷ viên

10.

 Đ/C Nguyễn T Minh Ngọc

- P. Trưởng khoa Kế toán

- Uỷ viên

11.

 Đ/C Lê Tuấn Đạt

- Trưởng Khoa Điện

- Uỷ viên

12.

 Đ/C Phạm Thị Yên

- Trưởng trạm Y tế

- Uỷ viên

13.

 Đ/C Đỗ Minh Chiến

- Bí thư Đoàn TN

- Uỷ viên

14.

 Đ/C Nguyễn Văn Tuấn

- Giám đốc TT Đào tạo

- Uỷ viên

      Điều 2: Hội đồng tuyển sinh nhà trường có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo nội dung của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng  năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,các quy chế tuyển sinh dạy nghề và bổ túc văn hoá.
       Điều 3: Đồng chí trưởng phòng Đào tạo, các phòng, khoa liên quan và các đồng chí có tên căn cứ quyết định thi hành.

                                                                                                   
Nơi nhận                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Phòng ĐT                                                                            (đã ký)
- Ban TS
-VP
-Các khoa
           
              

                                                                                   Lương Văn Tiến TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.