KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 1 (03/06/2009)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Cao đẳng khoá 1 ; Căn cứ vào điều kiện thực tế của Nhà trường; Nhà trường lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp hệ Cao đẳng khoá 1 như sau :

1. Thời gian ôn và thi tốt nghiệp.
- Thời gian  ôn thi tốt nghiệp từ ngày 11/5/09 đến ngày 08/6/2009.
- Xét tư cách thí sinh dự thi tốt nghiệp ngày 02/6/2009.
- Thi tốt nghiệp từ ngày  09/6/2009.
 

2. Tổ chức thực hiện.
 a. Phòng Đào tạo:
- Ra các quyết định cần thiết cho  kỳ thi tốt nghiệp.
- Chuẩn bị các số liệu cho hội đồng xét tư cách sinh viên dự thi TN.
- Chù trì chính trong việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng khoá 1.
b. Phòng Công tác HSSV:
- Thống kế số sinh viên làm mất tài sản, còn nợ tiền điện, tiền nhà ở…. thông báo về các khoa chậm nhất vào ngày 22/5/2009.
- Chuẩn bị các số liệu cho hội đồng xét tư cách.
c. Phòng tài chính :
- Tạo điều kiện cho GVCN  các lớp đối chiếu các khoản tiền theo quy
định của nhà trường.
- Chuẩn bị các số liệu cho Hội đồng xét tư  cách sinh viên dự thi TN.
d. Các khoa.
- Triển khai kế hoạch đến giáo viên và  sinh viên các lớp Cao đẳng K1.
- Chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp của  sinh viên  các lớp, gửi về phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 18/5/2009.
- Rà soát lại điểm tổng kết môn học của  sinh viên các lớp; nếu còn sót  sinh viên nào chưa thi lại và học lại môn học, tổng hợp gửi về phòng Đào tạo. Tổ chức cho sinh viên thi lại và học lại đày đủ, gửi kết quả thi lại  và học lại về phòng Đào tạo nhậm nhất vào ngày 20/5/2009.
- Đôn đốc số sinh viên còn nợ tiền học phí, tiền điện, tiền nhà ở, tiền mất tài sản... yêu cầu S/v nộp đủ trước ngày xét tư cách dự thi tốt nghiệp.
- Duyệt số tiết ôn tập và phân công giáo viên ôn tập cho sinh viên.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng khoá 1, Hiệu Trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc./.


                                                                                                      Hiệu trưởng

                                                                                                           (Đã ký)


                                                                                                      Lương Văn TiếnTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.