Triển khai Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới (11/10/2011)

KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long”
 trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới

         Kính gửi :  - Các Phòng, Khoa, Trung tâm.
                             - Các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc 

Thực hiện Kế hoạch số 89 KH/TĐ-QN ngày 12/9/2011 của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Quảng Ninh về việc Tổ chức Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới; căn cứ Kế hoạch số 30 KH/TĐ-UB ngày 16/9/2011 của Thành Đoàn Uông Bí về việc triển khai Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Ban Thường vụ Đoàn Trường triển khai tổ chức chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nhằm đạt được nhiều phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trong giai đoạn nước rút của cuộc vận động bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới (sẽ kết thúc vào tháng 11/2011), góp phần đưa Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.
2. Phương châm Mỗi đoàn viên, thanh niên Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng 1 phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long”; vận động gia đình, người thân, nhân dân bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. 
3. Chiến dịch phải được triển khai có hiệu quả đến từng đối tượng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng LCĐ, Chi đoàn.
II. THỜI GIAN:
- Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới bắt đầu từ ngày 20/9 đến ngày 10/11/2011.
- Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” đối với các Liên chi đoàn, Chi Đoàn từ 15/10/2011 đến hết ngày 30/10/2011.
III. NỘI DUNG:
1. Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” tại tất cả các Liên chi đoàn, Chi đoàn trong toàn Trường gắn với hướng dẫn cách thức bầu chọn, tổ chức bầu chọn trực tiếp.
2. Tuyên truyền về chiến dịch trên website của Nhà trường có kèm theo hướng dẫn cách bầu chọn và một số thông tin liên quan phục vụ cho chiến dịch.
3. Tiến hành đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá thi đua chiến dịch cao điểm và Cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới trong đối tượng thanh, thiếu nhi.
4. Sử dụng 2 hình thức để bầu chọn cho 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: qua trang web: http://new7wonder.com và bầu chọn qua điện thoại (có hướng dẫn bình chọn qua điện thoại  bình chọn qua internet ). Bên cạnh sử dụng các hòm thư có địa chỉ ...gmail.com.vn; ...yahoo.com.vn, nên sử dụng thêm địa chỉ ...zing.vn (có hướng dẫn cách tạo tài khoản nhanh nhất) để bầu chọn được nhiều phiếu bầu cho Vịnh Hạ Long trong cùng một thời điểm.
5. Để kiểm soát được tính chính xác của kết quả bầu chọn đề nghị các Liên chi đoàn, đoàn viên, thanh niên gửi lại địa chỉ email và đường link xác nhận việc bầu chọn trong hộp thư đến của tài khoản cá nhân (theo mẫu gửi kèm); tổng hợp gửi File mềm gửi về VP Đoàn trường trước ngày 01/11/2011 để kiểm tra tính chính xác của phiếu bầu.
IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN:
1. Đoàn trường:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến dịch, Lễ phát động chiến dịch và đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chiến dịch của các đơn vị.
- Phối hợp Phòng Công tác HSSV; Các Khoa, Trung tâm trong công tác chỉ đạo các LCĐ, Chi đoàn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.
- Giao cho đồng chí Đỗ Duy Khanh – UV BCH Đoàn trường, Giáo viên khoa Cơ khí theo dõi đôn đốc việc triển khai Chiến dịch, tổng hợp và kiểm tra tính chính xác của phiếu bầu chọn, thường xuyên thông tin trao đổi, hỗ trợ thông tin với cơ sở các nội dung liên quan đến chiến dịch bầu chọn.
2. Các Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn:
- Các Liên Chi đoàn triển khai việc bầu chọn Vịnh Hạ Long đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu “Mỗi đoàn viên, thanh niên một phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long”.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức chiến dịch trước ngày 01/11/2011 về VP Đoàn trường qua địa chỉ Email: doanthanhnien@cic.edu.vn.
3. Phòng Nghiên cứu Khoa học:
- Bố trí 01 nhân viên để đăng các thông tin của Đoàn thanh niên lên Website của Nhà trường.
Chỉ còn gần 01 tháng nữa cuộc vận động bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới sẽ kết thúc, để góp phần đưa Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, khẳng định được vai trò của thanh, thiếu niên trong cuộc vận động bầu chọn này, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các Liên chi Đoàn Khoa, Trung tâm tập trung triển khai các nội dung của Chiến dịch “50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long” đạt kết quả cao.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành Đoàn; 
- Đảng ủy, BGH;
- 06 Khoa;
- TT Đào tạo;
- Phòng NCKH;
- Phòng CT HSSV;
- LCĐ Cơ quan;
- Lưu.
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
ĐOÀN THANH NIÊN
Bí thư
 
 
(Đã ký)
  Nguyễn Thế Công Bùi Tuấn Anh
     

Ghi chú
 Bảng tổng hợp phiếu bình chọn tải tại đây

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.