Báo cáo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2011 - 2012 (03/03/2012)

 

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2011 - 2012
(Theo Công văn số 7422 /BGD ĐT ngày   04 tháng 11 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
 
Số TT
Nội dung
Đơn vị
Số lượng
I
Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2011 – 2012
Triệu đồng/ năm
 
1
Tiến sỹ
 
 
2
Thạc sỹ
 
 
3
Đại học
 
 
4
Cao đẳng
8895
 
5
Trung cấp
2129
 
II
Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2011 - 2012
 
 
1
Tiến sỹ
 
 
2
Thạc sỹ
 
 
3
Đại học
 
 
4
Cao đẳng
 
 
III
Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011 - 2012
 
 
1
Tiến sỹ
 
 
2
Thạc sỹ
 
 
3
Đại học
 
 
4
Cao đẳng
 
 
IV
Tổng thu năm 2010
26 tỷ đồng
 
1
Từ ngân sách
14 tỷ đồng
 
2
Từ học phí, lệ phí
8 tỷ đồng
 
3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 
 
4
Từ nguồn khác
4 tỷ đồng
 
 
 
 
 
 Uông bí, ngày 25 tháng11 năm 2011
 HIỆU TRƯỞNG                    
                        (Đã kí)                            

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.