Thông báo Sinh viên hệ cao đẳng khóa 4 không đủ ĐK dự thi tốt nghiệp và SV được dự thi TN nhưng có điểm TBTL < 2,0 (11/06/2012)

Hội đồng thi tốt nghiệp Nhà trường đã tổ chức họp xét điều kiện sinh viên hệ cao đẳng khóa 4 và liên thông cao đẳng khóa 3 dự thi tốt nghiêp , Nhà trường thông báo các khoa và TT Đào tạo cụ thể như sau:

 

THÔNG BÁO
V/v Sinh viên hệ cao đẳng khóa 4 không đủ ĐK dự thi tốt nghiệp và
SV được dự thi TN nhưng có điểm TBTL < 2,0 
Hội đồng thi tốt nghiệp Nhà trường đã tổ chức họp xét điều kiện sinh viên hệ cao đẳng khóa 4 và liên thông cao đẳng khóa 3 dự thi tốt nghiêp , Nhà trường thông báo các khoa và TT Đào tạo cụ thể như sau:
 
1. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi tốt nghiêp.
( có danh sách kèm theo )
- Nếu SV có nguyện vọng học trả nợ môn học và học cải thiện điểm TBTL yêu cầu làm đơn nộp về các khoa tổng hợp, sau đó nộp về phòng Đào tạo chậm nhât vào ngày 12/6/2012.
- Thời gian học trả nợ và cải thiện điểm TBTL : từ ngày 02/7/2012 ( lịch cụ thể do các Khoa lập báo cáo nhà trường ).
- Thời gian thi tốt nghiệp, Nhà trường sẽ thông báo sau.
 
2. Sinh viên được dự thi tốt nghiêp, nhưng có điểm TBTL < 2,0.
( có danh sách kèm theo )
- Sau khi SV thi tốt nghiệp xong, điểm tốt nghiệp được tính vào điểm TBTL. Nếu điểm TBTL < 2,0 thì sinh viên không được công nhận TN. Để được công nhận TN Sinh viên phải đăng ký học cải thiện một số môn học để tính lại điểm TBTL, khi nào điểm TBTL ≥2,0 sẽ được công nhận TN.
- Sinh viên học cải thiện điểm TBTL phải có đơn đăng ký cải thiện môn học nào, các Khoa tổng hợp nộp về phòng Đào tạo chậm nhât vào ngày 25/6/2012.
- Phòng Đào tạo sẽ gửi danh sách Sinh viên có điểm TBTL < 2.0 về các Khoa sau khi Hội đồng thi họp xét công nhận TN ( trước ngày 25/6/2012 ).
- Thời gian học cải thiện điểm TBTL : từ ngày 02/7/2012 ( lịch cụ thể do các Khoa lập báo cáo nhà trường ).
* Sinh viên không đủ ĐK dự thi tốt nghiệp và Sinh viên được dự thi TN nhưng sau khi thi TN xong có điểm TBTL < 2,0, được quyền học cải thiện môn học để tính lại điểm TBTL cho tới khi hết thời gian học tại trường ( theo quy chế đào tạo tín chỉ ). 
 
3. Tổ chức thực hiện.
a. Các Khoa và TTĐT.
- Thông báo cụ thể đến từng Sinh viên các lớp.
- Cố vấn cho SV đăng ký học cải thiện điểm môn học.
- Lập kế hoạch số tiết phụ đạo và lịch giảng dạy trình Nhà trường duyệt.
b. Phòng Đào tạo.
- Thông báo kịp thời danh sách SV có điểm TBTL < 2,0 sau khi thi TN xong.
- Tổng hợp điểm cải thiện của SV, tính lại TBTL và trình Hội đồng thi TN nhà trường xét công nhận TN cho những sinh viên có điểm TBTL ≥2,0.
- Lập kế hoạch thi TN cho những sinh viên đủ điều kiện dự thi TN sau khi đã học trả nợ môn học và cải thiện điểm TBTL ( đối với SV không đủ ĐK dự thi lần 1 ).
 
Đề nghị các khoa, TT Đào tạo thông báo cho toàn thể Sinh viên và các giáo viên giảng dạy nắm được để thực hiện./.

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.