Phụ lục các biểu mẫu quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường (19/12/2011)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 688 /QĐ-TCĐCN&XD ngày 17 tháng năm 7 của Hiệu Trưởng Trường CĐ Công Nghiệp và Xây dựng)

 Mẫu 1.1- Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

Mẫu 1.2- Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.3- Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.4- Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.5- Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.6- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.7- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.8- Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.9- Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.10- Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1. 11- Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.12- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường
Mẫu 1.13- Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấpTrường
Mẫu 1.14- Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp   Trường
 
                                                                                                                      Đ.M.C
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.