Kế hoạch tổ chức đại hội Chi Đoàn khoa kinh tế năm học 2012 – 2013 (20/09/2012)

KẾ HOẠCH
Tổ chức đại hội Chi Đoàn năm học 2012 – 2013
 
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 482 KHLT/BGH-ĐTN ngày 12/09/2012 về việc tổ chức Đại hội chi đoàn – lớp.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 - 2013 của BCH Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Kinh tế xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội các chi đoàn trong Khoa Kinh tế năm học 2012 - 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm thực tế trên cơ sở những thành công và hạn chế của phong trào.
Định ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Bầu ra BCH chi đoàn có đủ phẩm chất và năng lực, tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.
2. Yêu cầu
Yêu cầu các chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng điều lệ, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở chi đoàn mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên trong quá trình đại hội, và tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên trước và sau khi đại hội.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Các lớp khóa cũ
Các lớp Cao đẳng Khóa 5, Khóa 6 và Trung học Khóa 7 tự tổ chức Đại hội trong thời gian quy định và gửi danh sách Cán bộ lớp, các chức danh Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống về Khoa Kinh tế; gửi danh sách BCH chi đoàn, các chức danh Bí thư, phó bí thư, ủy viên nộp về Đoàn trường để ra quyết định chuẩn y.
2. Các lớp khóa mới tổ chức Đại hội theo kế hoạch cụ thể sau:
TT
TÊN CHI ĐOÀN LỚP
GVCN
THỜI GIAN TỔ CHỨC
ĐỊA ĐIỂM
ĐẠI BIỂU DỰ
1
CĐ Kế toán 1 K7
Hoàng Thị Nguyên
17h15
(25/09/2012)
H8.6.1
- Trưởng, Phó Khoa
- Đại diện Đoàn TN
- Đại diện các phòng
- Đại diện các chi Đoàn
2
CĐ Kế toán 2 K7
Bùi Thị Mai Anh
17h15
(26/09/2012)
H8.6.1
- Trưởng, Phó Khoa
- Đại diện Đoàn TN
- Đại diện các phòng
- Đại diện các chi Đoàn
3
CĐ Kế toán 3 K7
Nguyễn Thị Huyền Trang
17h15
(27/09/2012)
H8.6.1
- Trưởng, Phó Khoa
- Đại diện Đoàn TN
- Đại diện các phòng
- Đại diện các chi Đoàn
4
CĐ Quản trị K7
Vũ Thị Mát
17h15
(28/09/2012)
H8.6.1
- Trưởng, Phó Khoa
- Đại diện Đoàn TN
- Đại diện các phòng
- Đại diện các chi Đoàn
5
TH Kế toán 1 K8
Nguyễn Thị Hạnh
17h15
(29/09/2012)
H8.6.1
- Trưởng, Phó Khoa
- Đại diện Đoàn TN
- Đại diện các phòng
- Đại diện các chi Đoàn
III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- GVCN phải tổ chức ĐH trù bị cho chi đoàn và dự kiến nhân sự BCH đoàn, ban cán sự lớp, đoàn chủ tịch, thư ký, tổ kiểm phiếu trước Đại hội.
- Ban chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung (có hướng dẫn và kịch bản chi tiết riêng của Đoàn trường gửi các chi đoàn)
- Các chi đoàn mượn CSVC trang trí đại hội (tại Khoa Kinh tế).
- Lập danh sách Ban cán sự lớp về Khoa Kinh tế; BCH chi đoàn, các chức danh Bí thư, phó bí thư, ủy viên nộp về Đoàn trường để ra quyết định chuẩn y.
Trên đây là kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn năm học 2012 - 2013, Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Kinh tế yêu cầu các chi đoàn khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc theo đúng chương trình đề ra.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.