Báo cáo về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học năm 2012 (30/11/2012)

Thực hiện qui chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v: Báo cáo công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học". Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng báo cáo thực hiện quy chế công khai của Nhà trường năm 2012 như sau:

 

 

          BỘ CÔNG THƯƠNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  TRU­ỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XD                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                                                                   

       Số: 607 /BC -TCĐCN&XD                   Uông Bí, ngày 25 tháng11 năm 2012
                                              BÁO CÁO
Về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học
 
 

 

 
          Thực hiện qui chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo "V/v: Báo cáo công khai đối với các cơ sở giáo dục Đại học". Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng báo cáo thực hiện quy chế công khai của Nhà trường năm 2012 như sau:
 
          1. Những cam kết về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
           a. Công bố chuẩn đầu ra đã công bố: Năm 2012 sau khi rà soát và điều chuẩn đầu ra các ngành đào tạo theo nhu cầu thực tế và đã được công bố theo quyết định số: 01/ QĐ-TCĐCN&XD ngày 03 tháng 01 năm 2012 và được công bố trên mạng thông tin điện tử theo địa chỉ cic.edu.vn ngày 03 tháng 01 năm 2012.
b. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2011 có việc làm. (có biểu mẫu 21 kèm theo)
c. Kết quả kiểm định: Nhà trường đã tự kiểm định chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn đánh giá trường Cao đẳng của Bộ Giáo dục và và Đào tạo và đã gửi cục khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo chờ cục khảo thí tiến hành kiểm định.
2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
 a. Cơ sở vật chất: Nhà trường luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, đến nay Nhà trường đã có cơ sở vật chất phục vụ tốt cho quá trình đào tạo của Nhà trường (có biểu 22 kèm theo).                                                                             
          b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Song song với việc xây dựng cơ sở vật chấtNhà trường luôn luôn chăm lo đến việc tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; chính vì vậy cho đến nay đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đã đáp ứng được cho quá trình đào tạo của Nhà trường (có biểu 23 kèm theo)
3. Công khai tài chính:
          Nhà trường luôn luôn thực hiện tốt các các qui định và qui chế tài chính của Nhà nước và của các bộ kết quả thu chi tài chính(có biểu 24 kèm theo).
  Nơi gửi:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
 - Vụ KH-TC Bộ GD&ĐT;                                                               
 - Phòng Tài chính;
 - Lưu: ĐT, VP.
                                                                                                           
                                                                                       T.S Lương Văn Tiến
 
 
 
 

 Click vào đây để tải phụ lục đính kèmTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.