Thông báo bổ sung hồ sơ năm 2012 (06/12/2012)

Căn cứ vào qui chế quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Phòng Tổ chức - Hành chính yêu cầu các cán bộ, viên chức bổ sung hồ sơ năm 2012 gồm những nội dung sau:

1. Phiếu Bổ sung lý lịch (Mẫu 4a-BNV/2007): Yêu cầu bổ sung những thay đổi từ tháng 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012, đối với những trường hợp về trường sau tháng 01/2012 thì bổ sung những thay đổi từ khi về trường đến ngày 31/12/2012.

2. Bản tự đánh phân loại viên chức: Bản kiểm điểm đánh giá năm 2012 gồm 2 mẫu 

+ Mẫu 03/TĐG dùng cho cán bộ lãnh đạo từ Phó trưởng các phòng khoa đơn vị trở lên;

+ Mẫu 01/TĐG dùng cho giáo viên và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

(Khối công nhân không phải làm nội dung này)

3. Bản kê khai tài sản cá nhân:  (theo mẫu 01A  ban hành kèm theo thông tư số 01/2010/TT-TTCP): áp dụng đối với lãnh đạo từ phó trưởng các phòng khoa đơn vị trở lên.

Mẫu kê khai tài sản được gửi kèm Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 có hướng dẫn cách kê khai, đề nghị các đồng chí phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung nghiên cứu kỹ để kê khai cho đúng.

         Tất cả các mẫu trên và thông tư hướng dẫn đã được gửi vào hòm thư của các phòng khoa, đơn vị (Yêu cầu các đơn vị vào hòm thư lấy mẫu, thông tư hướng dẫn). 

        Nhận được thông báo này các đồng chí thủ trưởng các phòng khoa, đơn vị thông báo đến các cán bộ, giáo viên, viên chức trong đơn vị triển khai thực hiện. 

       Yêu cầu các cán bộ, viên chức hoàn tất các giấy tờ trên và gửi  về phòng Tổ chức - Hành chính chậm nhất ngày 01/01/2013.

 

                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                      Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

                                                                                   (Đã ký)

 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.