Kế hoạch Hội nghị gặp mặt cán bộ lớp với BGH năm học 2012 - 2013 (17/12/2012)

 

KẾ HOẠCH
Hội nghị gặp mặt cán bộ lớp với BGH năm học 2012 - 2013   
 
I. Mục đích: Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong nhà trường,            kịp thời giải quyết những kiến nghị của HSSV đảm bảo theo quy chế dân chủ.
II. Thành phần:
- Nhà trường: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng CTHSSV, cáctrưởng, phó khoa, Trung tâm ĐT, Đoàn thanh niên, Quản sinh, Văn phòng Hiệu trưởng, Phòng NCKH, Thư viện, Ban tuyển sinh.
- Học sinh - sinh viên: Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp.
III. Thời gian, địa điểm và nội dung:
- Thời gian: Họp từ 14h00 – 16h30 ( Chiều thứ 3,  ngày 25/12/2012)
- Địa điểm:  Hội trường 2 tầng mới.
 
TT
Nội dung gặp mặt 
Người chịu trách nhiệm nội dung
Người quản l ý HSSV
1
Công tác HSSV học kì I năm 2012 – 2013.
Phòng CT HSSV
Các khoa. Trung tâm cử Giáo viên điểm danh, quản lý HSSV trong thời gian họp tại hội trường.
2
Công tác Đoàn, phát triển Đảng và phong trào thanh niên.
Đoàn thanh niên
3
Học tập, rèn luyện, an ninh trật tự, ăn ở sinh hoạt tại KTX.
Ban giám hiệu
4
Công tác giảng dạy của giáo viên.
Ban giám hiệu
5
Chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật HSSV.
Ban giám hiệu
 
IV. Tổ chức thực hiện kế hoạch:
1. Các khoa, Trung tâm đào tạo:
- Tổ chức triển khai kế hoạch tới các lớp, hướng dẫn HSSV chuẩn bị các ý kiến đề xuất với nhà trường ( Nếu có ) và nộp về khoa  từ ngày 14/12 đến ngày 21/12/2012.
- Thông báo thời gian Hội nghị và tập trung HSSV đúng thời gian, địa điểm.
- Các khoa tổng hợp các ý kiến của HSSV bằng văn bản và nộp về phòng Công tác HSSV vào sáng ngày 22/12/2012, để phòng báo cáo Hiệu trưởng có kế hoạch chỉ đạo.
2. Phòng công tác HSSV:
- Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, làm công tác tổ chức, thư ký hội nghị .
- Tổng hợp các ý kiến đóng góp của HSSV báo cáo Hiệu trưởng.(Lấy từ các khoa)
 
Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Đào tạo, CT HSSV, BGH
 -Các khoa, Trung tâm ĐT, Đoàn TN
- Phòng NCKH, Ban T.Sinh, Lưu VP.
 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.3854497 - Fax:02033.3854302
Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn
Ghi rõ nguồn "www.cic.edu.vn" khi phát hành thông tin từ website.