Năm 2017: : Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu năm 2017


Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu năm 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số: 123 /QĐ-TCĐCN&XD

  Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

QUYẾT  ĐỊNH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp cho 26 nghề đào tạo trình độ cao đẳng; 31 nghề đào tạo trình độ trung cấp

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP  VÀ XÂY DỰNG

 

 Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

 Căn cứ quyết định 1421/QĐ - BCT ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 106/TCDN – DNCQ ngày 19/01/2017 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp cho 26 nghề đào tạo trình độ cao đẳng; 31 nghề đào tạo trình độ trung cấp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp cho 26 nghề đào tạo trình độ cao đẳng; 31 nghề đào tạo trình độ trung cấp

(có danh sách  các nghề và nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ năm học 2017 - 2018. Quy định được ban hành theo Quyết định này là cơ sở để Nhà trường tổ chức đào tạo, xây dựng, điều chỉnh và nghiệm thu các chương trình đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; là cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường đối với xã hội.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./                    

 

 

Nơi nhận:

- Các PHT (để chỉ đạo)

- Như điều 3;

- Lưu: VP, ĐT.  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

TS. Đỗ Minh Chiến

 

 

 

DANH SÁCH CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định  123  /QĐ – TCĐCN&XD, ngày 22  tháng 02  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng)

 

TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Cao đẳng

Trung cấp

1

Kế toán

x

 

 

2

Kế toán doanh nghiệp

x

x

 

3

Quản lý doanh nghiệp

 

x

 

4

Quản trị kinh doanh

x

 

 

5

Hướng dẫn du lịch

x

x

 

6

Điện công nghiệp

x

x

 

7

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

x

x

 

8

Điện dân dụng

x

x

 

9

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp 110Kv trở xuống

x

x

 

10

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

x

x

 

11

Điện tử công nghiệp

x

x

 

12

Cơ điện tử

x

x

 

13

Điện tử dân dụng

x

x

 

14

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

x

x

 

15

Hệ thống điện

 

x

 

16

Cơ - điện mỏ

 

x

 

17

Cơ - điện tuyển khoáng

 

x

 

18

Hàn

x

x

 

19

Cắt gọt kim loại

x

x

 

20

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

x

x

 

21

Công nghệ kỹ thuật ô tô

x

 

 

22

Bảo trì và sửa chữa ô tô

 

x

 

23

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo

 

x

 

24

Vận hành cần, cầu trục (vận hành cần trục)

 

x

 

25

Vận hành máy thi công nền (vận hành máy xúc)

 

x

 

26

Kỹ thuật xây dựng

x

x

 

27

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

x

 

 

28

Quản lý xây dựng

x

 

 

29

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

x

 

30

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

x

x

 

31

Điện nước

 

x

 

32

Cấp thoát nước

x

x

 

33

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

x

x

 

34

Kỹ thuật xây dựng mỏ

x

x

 

35

Tin học ứng dụng

x

x

 

36

Công nghệ thông tin
(Ứng dụng phần mểm)

x

x

 

Tổng cộng:

26

31

 

Chi tiết download tại đây

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến