Qui định về qui trình đăng ký đề tài NCKH cấp trường.

QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT, XÉT DUYỆT, NGHIỆM THU & THANH QUYẾT TOÁN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG
1. Cá nhân viết phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài nghiên cứu theo mẫu:  “Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường” (1 bộ) và nộp cho Khoa/Trung tâm (lưu ý: mỗi đề tài không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, mỗi cá nhân chỉ được chủ nhiệm 1 đề tài cấp Trường trong cùng một thời gian và đã nghiệm thu đề tài/dự án các cấp được giao trong thời gian trước); 
 
2. Văn Phòng Khoa/Trung tâm tập trung hồ sơ đăng ký (có chữ ký của BCN Khoa/Trung tâm), photo gửi đến thành viên Hội đồng Khoa học Khoa/Trung tâm để xét duyệt.. 
 
3. Hội đồng Khoa học Khoa/Trung tâm tổ chức xét duyệt (có sự hiện diện của Phòng NCKH). Sau khi xét duyệt xong, Khoa/Trung tâm gửi đến Phòng NCKH biên bản xét duyệt, danh sách sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những đề tài được duyệt cùng phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và có chữ ký của BCN Khoa/Trung tâm (02 bộ); 
 
4. Thời gian đăng ký để đưa vào kế hoạch năm sau: tháng 11 hàng năm (gửi đến Phòng NCKH); 
 
5. Nhà Trường xem xét, tuyển chọn dựa trên kinh phí và hướng phát triển của Trường; 
 
6. Sau khi đề tài được chọn, Phòng NCKH thông báo đến chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hồ sơ . Thời gian: đầu tháng 01 hàng năm. 
   Hồ sơ gồm có:
     + Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (3 bộ);
     + Hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường (3 bộ);
     + Dự toán kinh phí (3 bộ); (dự toán theo thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT-BKHCNMT ký ngày 18/06/2001)
 
7. Sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh của chủ nhiệm đề tài, Phòng NCKH trình BGH ký, sau đó gửi đến chủ nhiệm đề tài (1 bộ). Chủ nhiệm đề tài liên hệ trực tiếp Phòng Tài chính để tạm ứng và thanh toán. Thời gian: cuối tháng 01 hàng năm. 
 
8. Thanh toán tạm ứng hàng năm: - Chuyển khoản: hạn chót 15 tháng 12 
 
9. Chủ nhiệm đề tài báo cáo định kỳ bằng văn bản theo mẫu "Báo cáo định kỳ" đến Phòng NCKH vào tháng 05 & tháng 8 hàng năm và tổ chức dưới dạng sinh họat học thuật tại bộ môn. Riêng đợt tháng 5, cần báo thời gian họp đến Phòng NCKH để Phòng tham dự và có biên bản họp. 
 
10.Chủ nhiệm đề tài phải thanh toán kinh phí được cấp trước khi nghiệm thu (ngoại trừ kinh phí tổ chức nghiệm thu). 
 
11. Hết thời gian thực hiện hợp đồng, chủ nhiệm đề tài gửi đến Phòng NCKH dự kiến thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài (ít nhất 5 người, nếu người ngoài trường thì có số điện thoại để tiện liên hệ), 02 quyển báo cáo (Thư viện Trường và chủ nhiệm đề tài) để BGH ký duyệt, sau đó chủ nhiệm đề tài nhận lại 01 quyển để photo gửi đến từng thành viên hội đồng. 
 
12. Lưu ý: Chủ nhiệm đề tài phải làm: 
     có 7 quyển báo cáo tổng kết đề tài có kèm bản thuyết minh đề tài, hợp đồng ký kết giữa Trường-chủ nhiệm đề tài và giấy xác nhận của Phòng kế hoạch -Tài chính về việc thanh toán kinh phí  (Thư viện Trường, Chủ nhiệm đề tài và 5 thành viên hội đồng) 
 
13. Khi nhận được quyết định; chủ nhiệm đề tài kết hợp Phòng NCKH để liên hệ thành viên hội đồng nhằm thống nhất thời gian họp (ngày họp hội đồng chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày ký quyết định), địa điểm họp. Sau đó, chủ nhiệm đề tài gửi hồ sơ đến từng thành viên hội đồng gồm có: báo cáo toàn văn, quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu và thư mời (ít nhất là 7 ngày trước khi họp hội đồng)  
 
14. Sau khi đề tài đã được nghiệm thu, Phòng NCKH gửi đến chủ nhiệm đề tài 02 biên bản nghiệm thu + 01 phiếu đăng ký kết quả để lưu và gửi đến các đơn vị liên quan. 

15. Đề tài chỉ được xem là kết thúc khi nghiệm thu với kết quả từ đạt trở lên và đã thanh quyết toán kinh phí. 

                                                                                                     (Phòng NCKH) 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến