Thông tin tuyển sinh : Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005

Luật  sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục  năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học 2012;

Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 9 năm 2014 phê duyệt phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;

Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;

Căn cứ Công văn số 5151 /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh  đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy của Trường, bao gồm các nội dung sau:

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh;

II. Phương án tuyển sinh;

III. Tổ chức thực hiện;

IV. Lộ trình và cam kết của trường;

V. Phụ lục của đề án.

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

   Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển với mục đích:

-       Lựa chọn được nguồn sinh viên nhập học có chất lượng và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường thông qua việc sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia và đánh giá năng lực người học theo quá trình ở bậc học THPT hoặc tương đương;

- Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;

- Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường;

- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học;

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh, phụ huynh khi đăng ký tham gia dự tuyển vào Trường.

2. Nguyên tắc

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục, chương trình đổi mới giáo dục đại học, tuân thủ quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các văn bản khác của Nhà nước về giáo dục - đào tạo;

- Đảm bảo nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường;

- Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng;

- Phương án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực vật chất và con người của nhà trường;

- Các tiêu chí xét tuyển rõ ràng, đảm bảo tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. Phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh

Từ năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tuyển sinh trong cả nước theo 2 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập: Học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 12 ở bậc học THPT.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì.

Đối với thí sinh đăng ký hệ tuyển sinh liên thông, nhà trường sẽ tổ chức  thi riêng theo qui định của thông tư 55/2012/TT-BGDĐT gồm một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề).

1.1. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển:

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng xét tuyển dựa vào 02 tiêu chí:

a. Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

b. Tiêu chí 2: Đáp ứng các điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

c. Tiêu chí 3: Xét điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp các môn học của năm học lớp dùng để xét tuyển theo ngành đào tạo (Biểu 01). Điểm trung bình chung của 03 môn xét tuyển phải đạt 5,5 điểm trở lên; Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét sau khi thí sinh đạt ngưỡng xét đã quy định.

- Công thức tính ngưỡng điểm trung bình xét tuyển:

ĐTB = (M1 + M2 + M3)/3 ≥ 5,5 điểm.

Trong đó:

            ĐTB là điểm trung bình xét tuyển;

               M1, M2, M3 lần lượt là điểm trung bình chung năm học lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển.

- Công thức tính điểm xét tuyển:

ĐXT = ĐTB + ĐƯT/3

Trong đó:

ĐXT là điểm xét tuyển vào hệ cao đẳng tại trường;

ĐTB là điểm trung bình chung của 3 môn học lớp 12 theo khối xét tuyển;

ĐƯT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng (được quy định trong quy chế tuyển sinh).

1.1.2. Ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh:

Đối với phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. Năm 2015 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng dành 600 chỉ tiêu (50% tổng chỉ tiêu) theo các ngành học cụ thể như sau:

 

 

 

 

Biểu 01: Ngành học và chỉ tiêu tuyến sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT hoặc tương đương.

Tên trường, ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

CCX

 

 

1.200

- Phương thức tuyển sinh:
Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT/BTVH;
- Vùng xét tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

Khu Liên Phương, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
ĐT: (033)3854497 (Văn phòng);
(033)3851240 Ban tuyển sinh
(033)6289225 Ban tuyển sinh
Hotline: 0968.580.708
Email: tuyensinh@cic.edu.vn
bants.ccx@moet.edu.vn
Website: www.cic.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

 

600

Quản trị kinh doanh

 

C340101

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

30

Kế toán

 

C340301

50

Quản lý xây dựng

 

C580302

50

Tin học ứng dụng

 

C480202

30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý.

60

CN kỹ thuật công trình xây dựng

 

C510102

50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

50

Công nghệ hàn

 

C510503

50

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

 

C140214

50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

50

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

C510205

50

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

C511001

50

Việt Nam học

 

C220113

- Địa, Sử, Ngữ Văn;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

30

1.1.3. Nguyên tắc xét tuyển

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng sẽ tổng hợp kết quả điểm những thí sinh dự tuyển và so sánh với ngưỡng điểm xét tuyển nhằm lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại Trường. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định thí sinh trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh qui định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với thí sinh đã được thông báo trúng tuyển trừ trường hợp có lý do chính đáng.

1.1.4. Hồ sơ và qui trình xét tuyển

a. Hồ sơ xét tuyển gồm

- Đơn xin xét tuyển (Theo mẫu của trường);

- Học bạ THPT và bảng điểm thi tốt nghiệp (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

- 3 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên ở mặt sau;

- 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo kết quả xét tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (Nếu là đối tượng ưu tiên theo quy định của BGD&ĐT).

b. Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:

* Thời gian:

+ Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/03/2015 đến hết ngày 30/6/2015. Xét tuyển trong tháng 7/2015.

Lưu ý: Đợt xét tuyển này áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, các đợt xét tuyển sau áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 06/07/2015 đến hết ngày 31/8/2015. Xét tuyển trong tháng 09/2015.

Các đợt xét tuyển 1, 2 được triệu tập nhập học trong tháng 09/2015.

+ Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/09/2015 đến hết ngày 30/9/2015. Xét tuyển trong tháng 10/2015.

+ Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 15/11/2015. Xét tuyển trong tháng 11/2015.

Các đợt xét tuyển 3,4 được triệu tập nhập học trong tháng 11/2015.

Sau mỗi đợt xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo công khai đợt xét tuyển tiếp theo trên trang thông tin điện tử của Trường, trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng khác về điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu cần tuyển, ngành và khối xét tuyển, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian công bố kết quả xét tuyển, v.v…

* Phương thức:

+ Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường;

+ Gửi chuyển phát nhanh qua Bưu điện;

+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua mạng tại địa chỉ website của Nhà trường (www.cic.edu.vn/tuyensinh).

* Địa điểm: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, Phường Phương Đông – TP Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.

c. Quy trình xét tuyển:

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh;

- Bước 2: Nhập số liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các môn, đối tượng, khu vực…);

- Bước 3: Họp hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển. Đối với những hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển, thực hiện xét tuyển theo quy tắc:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTB + ĐƯT          

Trong đó:

+ ĐTB là điểm trung bình chung của 3 môn học lớp 12 xét tuyển;

+ ĐƯT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

- Bước 4: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển).

1.1.5. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo Qui chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào điểm trung bình chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia

1.2.1. Tiêu chí xét tuyển

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng xét tuyển vào các ngành đào tạo theo tổ hợp các môn thi như trong Biểu 02 (chỉ xét tuyển đối với các thí sinh dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì).

Điểm xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

1.2.2. Ngành học và chỉ tiêu xét tuyển

Năm 2015, trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng dự kiến dành 600 chỉ tiêu (chiếm 50% tổng chỉ tiêu) để xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và được phân bổ theo các ngành đào tạo như Biểu 02 dưới đây.

 

 

 

Biểu 02: Ngành học, môn xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Tên trường, ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

CCX

 

 

1.200

- Phương thức tuyển sinh:
Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia;
- Vùng xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với các thí sinh ở cụm thi đại học chủ trì.

Khu Liên Phương, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
ĐT: (033)3854497 (Văn phòng);
(033)3851240 Ban tuyển sinh
(033)6289225 Ban tuyển sinh
Hotline: 0968.580.708
Email: tuyensinh@cic.edu.vn
bants.ccx@moet.edu.vn
Website: www.cic.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

 

600

Quản trị kinh doanh

 

C340101

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

30

Kế toán

 

C340301

50

Quản lý xây dựng

 

C580302

50

Tin học ứng dụng

 

C480202

30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý.

60

CN kỹ thuật công trình xây dựng

 

C510102

50

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

50

Công nghệ hàn

 

C510503

50

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

 

C140214

50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

50

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

C510205

50

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

C511001

50

Việt Nam học

 

C220113

- Địa, Sử, Ngữ Văn;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

30

1.2.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và có điểm của 3 môn thi theo tổ hợp môn thi (theo từng ngành đào tạo như Biểu 02) bằng với ngưỡng điểm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

 

 

1.2.4. Qui trình xét tuyển

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

- Quy trình xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

1.2.5. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phân tích ưu nhược điểm của phương án tuyển sinh

·       Ưu điểm của phương án:

- Giảm việc gây áp lực trong thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh;

- Đáp ứng  nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần;

- Việc sử dụng đồng thời 2 phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập THPT/BTVH là cơ hội để Trường phân tích, so sánh hiệu quả của hai phương thức tuyển sinh làm cơ sở có những điều chỉnh cho công tác tự chủ trong tuyển sinh;

- Khai thác tốt tiềm năng về đội ngũ và cơ sở vật chất của Nhà trường trong công tác tuyển sinh;

- Tiết kiệm chi phí cho gia đình thí sinh và Nhà trường trong công tác tuyển sinh.

·       Nhược điểm của phương án và biện pháp khắc phục:

- Đây là lần đầu tiên áp dụng phương thức tuyển sinh mới theo phương châm tự chủ, tự chịu trách nhiệm, do đó học sinh chưa quen với cách xác định các tiêu chí xét tuyển. Vì thế, Trường sẽ tăng cường công tác thông tin và hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh khi có yêu cầu. Đồng thời, Trường cũng xây dựng mẫu phiếu đăng ký xét tuyển rõ ràng để học sinh dễ dàng đăng ký dự tuyển.

- Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tư vấn cho mọi người hiểu rõ lợi ích của phương thức tuyển sinh mới và sự phù hợp của nó trong xu thế phát triển của giáo dục cao đẳng ở Việt Nam.

·       Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực.

- Với việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập của cả quá trình học tập ở Trung học phổ thông, khả năng tiêu cực trong tuyển sinh hầu như không phụ thuộc vào kết quả đánh giá của Trường.

- Trong các tiêu chí xét tuyển có tiêu chí lấy kết quả của 3 năm học THPT, do đó có thể xảy ra tình trạng thay học bạ đối với những em kém hoặc các tiêu cực khác khi còn học ở THPT/BTVH.

Để bảo đảm việc xét tuyển được công bằng, Trường sẽ công khai danh sách đăng ký xét tuyển theo từng đợt xét tuyển để học sinh và phụ huynh theo dõi. Toàn bộ thông tin về tuyển sinh cũng như danh sách hồ sơ, danh sách xét tuyển, trúng tuyển và nhập học sẽ được công khai trên website của Trường.

Khi có kết quả xét tuyển, Trường sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong phiếu đăng ký của học sinh với hồ sơ gốc khi học sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường để bảo đảm kết quả xét tuyển khách quan.

- Xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm qui chế tuyển sinh của trường và có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những trường hợp phát hiện các hiện tượng tiêu cực.

3. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

a) Điều kiện về con người

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng là nơi quy tụ những giảng viên có chuyên môn cao cả về lý thuyết, thực tiễn, đầy tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và cam kết thực hiện sứ mệnh của nhà trường. Đội ngũ giảng dạy tại Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng gồm có 233 giảng viên, trong đó, 42% có học vị thạc sỹ, tiến sỹ (Xem phụ lục số 04).

b) Về cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đáp ứng quy mô đào tạo trên 12.000 sinh viên được xây dựng khang trang.

 Hệ thống phòng học, phòng chuyên dụng, xưởng thực hành, sân tập lái và sát hạch lái xe, … được trang bị đầy đủ phương tiện giảng dạy và học đáp ứng các chuẩn mực về giảng dạy theo phương pháp hiện đại, mang đến sự chủ động cho người học (Xem phụ lục số 04).

III. Tổ chức thực hiện

1. Nội dung những việc cần thực hiện trong quá trình tổ chức xét tuyển:

a)  Công tác chuẩn bị tuyển sinh

- Căn cứ vào Qui chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính qui và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, Trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường.

Hội đồng tuyển sinh có các Ban giúp việc: Ban xét tuyển; Ban thanh tra...

- Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh.

Thông tin tuyển sinh của trường bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối thi/xét tuyển, môn thi/xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng tuyển và các thông tin khác liên quan khác.

- Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh.

- Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm,... cho việc tổ chức xét tuyển sinh.

b) Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh.

Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh do đồng chí Trưởng phòng Tổ chức - hành chính và Trưởng Ban thanh tra chịu trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐTS trường.

Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định.

c) Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan

- Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về các hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển sinh.

+ Hội đồng tuyển sinh của trường;

+ Ban thanh tra công tác tuyển sinh;

+ Hòm thư góp ý của nhà trường.

- Trách nhiệm của người tố cáo các hiện tượng tiêu cực phải có bằng chứng cụ thể và được xác minh về tính chính xác.

- Các cá nhân và tổ chức tiếp nhận thông tin tố cáo phải bảo vệ nguyên trạng bằng chứng và xác minh tính chân thực của bằng chứng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và báo cáo với HĐTS để có biện pháp xử lí thích hợp. 

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo qui định.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong từng giai đoạn triển khai nội dung đề án tuyển sinh 2015. Kết thúc kỳ tuyển sinh, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo.

e) Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu của công tác tuyển sinh.

- Nhà trường luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhất là phòng giáo dục chuyên nghiệp; Đài phát thanh và Truyền hình địa phương và Trung ương.

- Nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

- Nhà trường có mối quan hệ gắn bó với gần 86 trường THPT và 12 Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh và một số trường THPT, Trung tâm GDTX  ở các huyện thuộc các tỉnh lân cận: Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương…

IV. Lộ trình và cam kết của trường

1.  Lộ trình cụ thể cho năm học 2015 - 2016

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh làm quen với phương thức xét tuyển mới nên năm đầu nhà trường sử dụng 2 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia và học bạ THPT/BTVH làm căn cứ xét tuyển chính. Lộ trình cụ thể như sau: 

- Năm 2014: Lựa chọn, quyết định phương án tuyển sinh, xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh và tổ chức thảo luận lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện; Gửi Đề án tự chủ tuyển sinh của trường sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Năm 2015: Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy khi Đề án được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý phê duyệt.

- Năm 2015 - 2016: Tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu tiếp tục bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện cơ chế tuyển sinh của Trường.

2. Cam kết của nhà trường

- Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương.

- Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

-  Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Các thông tin về hoạt động tuyển sinh của trường được công bố rộng rãi, công khai, để phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của Trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, có kinh nghiệm quản lý về hoạt động dạy, học và thi…, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng rất mong Bộ Giáo dục & Đào tạo chấp thuận cho Trường được tổ chức tuyển sinh theo Đề án như trên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng góp phần thúc đẩy công tác đào tạo trong nước ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế.

 

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- Bộ Công thương;

- Lưu VT; VPHT; BTS.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Lương Văn Tiến

 

 

PHỤ LỤC

 

1. Dự thảo Quy chế tuyển sinh riêng của Trường;

2. Kết quả tuyển sinh của trường 5 năm qua;

3. Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của Trường;

4. Danh mục các nguồn lực để thực hiện đề án;

5. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển;

6. Thông tin tuyển sinh năm 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

Quy chế tuyển sinh riêng của trường

 

Nhà trường không ban hành quy chế tuyển sinh riêng.

Trường không tổ chức thi riêng, chỉ xét tuyển theo hai phương thức: (1) Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và (2) Dựa vào kết quả học tập THPT hoặc tương đương. Công tác tuyển sinh, Trường thực hiện theo các quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành;

Nhà trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, sinh viên, thí sinh thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

 

Kết quả tuyển sinh của trường từ 2009 - 2013

 

 

STT

Năm tuyển sinh

Số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học

1

2009

970

2

2010

1089

3

2011

1098

4

2012

872

5

2013

357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

 

Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của Trường

 

Tên trường, ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

CCX

 

 

1.200

- Phương thức tuyển sinh:
Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia;
- Vùng xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với các thí sinh ở cụm thi đại học chủ trì.

Khu Liên Phương, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
ĐT: (033)3854497 (Văn phòng);
(033)3851240 Ban tuyển sinh
(033)6289225 Ban tuyển sinh
Hotline: 0968.580.708
Email: tuyensinh@cic.edu.vn
bants.ccx@moet.edu.vn
Website: www.cic.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

 

Kế toán

 

C340301

 

Quản lý xây dựng

 

C580302

 

Tin học ứng dụng

 

C480202

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý.

 

CN kỹ thuật công trình xây dựng

 

C510102

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

 

Công nghệ hàn

 

C510503

 

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

 

C140214

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

C510205

 

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

C511001

 

Việt Nam học

 

C220113

- Địa, Sử, Ngữ Văn;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 04

 

Danh mục các nguồn lực của Trường

 

- Điều kiện về con người

 

Học hàm, học vị

Tổng số

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Kỹ sư và cử nhân

Số lượng

 233

03 

95 (9 NCS) 

126 

 

 

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

 

KÝ HIỆU

HẠNG MỤC

DIỆN TÍCH XD
(M2)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TOÀN TRƯỜNG

125.008,40

A

KHU HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ

 

1

CỔNG RA VÀO

 

2

SÂN NGHI THỨC

 

3

NHÀ TRỰC BẢO VỆ

60

4

NHÀ ĐỂ XE ĐẠP VÀ XE MÁY

275

5

NHÀ HIỆU BỘ

620

6

NHÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ & THƯ VIỆN

964

7

NHÀ HỘI TRƯỜNG, PHÒNG TRUYỀN THÔNG

384

8

NHÀ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG KHOA

587,4

9

NHÀ CÔNG VỤ, NHÀ ĂN DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ CBNV

354,5

B

KHU HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH

 

10

NHÀ HỌC LÝ THUYẾT H1, H2, H4, H8

964

12

XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ H5

610

13

NHÀ THỰC HÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

875,5

14

NHÀ THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CAO H3, H6

875,5

15

NHÀ CẦU (HÀNH LANG CÓ MÁI CHE)

66

16

XƯỞNG CƠ KHÍ Ô TÔ

1.207,00

17

XƯỞNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

1.610,00

18

NHÀ CẦU (PHÒNG NGHỈ CHO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN)

60

19

NHÀ HỌC LUẬT (LÁI XE)

268,5

20

BÃI THỰC HÀNH LÁI XE

13.810,00

21

BÃI THỰC TẬP LÁI MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG

9.820,00

22

NHÀ ĐỂ XE , MÁY VÀ DỤNG CỤ PHỤC VỤ HỌC TẬP

352

C

KHU PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT

 

23

NHÀ HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG

1.400,00

24

SÂN TẬP LUYỆN TTDT VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG..

1.920,00

25

KHÁN ĐÀI

243,2

26

BỂ BƠI

895

27

NHÀ THAY QUẦN ÁO

25,5

28

NHÀ ĐẶT MÁY BƠM VÀ XỬ LÝ NƯỚC, PHÒNG KỸ THUẬT BỂ BƠI

45

29

NHÀ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN (NHÀ A1)

306

30

NHÀ KÝ TÚC XÁ SV (NHÀ A2, A3, A4). D.TÍCH 362,8 M2/NHÀ

1.088,40

31

NHÀ KÝ TÚC XÁ SV (NHÀ A5, A6, A7, A8). D.TÍCH 1030 M2/NHÀ

4.120,00

32

NHÀ Ở TẬP THỂ CDCNV VÀ GIÁO VIÊN

215,6

33

NHÀ Ở TẬP THỂ CDCNV VÀ GIÁO VIÊN

244

34

NHÀ ĂN CHO SINH VIÊN

610,7

35

HỒ ĐIỀU HÒA, CẢNH QUAN…

1.723,00

36

SÂN CHI TENNIT (CHO CBNV VÀ GIÁO VIÊN)

515,6

37

KHU TRẠM BƠM, BỂ TRỮ NƯỚC SINH HOẠT VÀ CỨU HỎA

376,4

38

KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT (CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC BBR)

174

39

TRẠM ĐIỆN

40

P

BÃI ĐỖ XE

1.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 05

Mẫu đăng ký xét tuyển

 

 BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Uông Bí, ngày … tháng …  năm 20….

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG NĂM 2015

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

1. Họ và tên: ………………………………………………………………… Nam/Nữ: …….

Ngày tháng năm sinh:………………… Nơi sinh: …………………………………………...

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………. Điện thoại nhà riêng: ………………………….

 

Mã Tỉnh

Mã Trường

2. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường),  huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường)

Năm lớp 12: …………………………………………………………….…

3. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

(Khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có)

4. Ngành đăng ký xét tuyển:……………………..…… Mã ngành:                                 

5. Điểm trung bình học tập của từng môn học năm lớp 12 (ghi rõ tên môn học):

Môn 1:……………….Điểm HK I………….Điểm HK II………TB cả năm…………

Môn 2:……………….Điểm HK I………….Điểm HK II………TB cả năm…………

Môn 3:……………….Điểm HK I………….Điểm HK II………TB cả năm…………

6. Tốt nghiệp năm:.................................

Tôi xin cam những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

……..., ngày…..tháng…..năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 06

 

Thông tin tuyển sinh của Trường năm 2015

 

Tên trường, ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

CCX

 

 

1.200

1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh: nhà trường tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức mỗi phương thức sử dụng 50% chỉ tiêu tuyển sinh:

- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập  ở bậc THPT theo các yêu cầu xét tuyển quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh của nhà trường.

- Phương thức 2: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển những thí sinh có kết quả đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào  do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

3. Số chỗ KTX: 2000

- Chi tiết xem thêm tại Website: http://www.cic.edu.vn

Khu Liên Phương, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
ĐT: (033)3854497 (Văn phòng);
(033)3851240 Ban tuyển sinh
(033)6289225 Ban tuyển sinh
Hotline: 0968.580.708
Email: tuyensinh@cic.edu.vn
bants.ccx@moet.edu.vn
Website: www.cic.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

 

Kế toán

 

C340301

 

Quản lý xây dựng

 

C580302

 

Tin học ứng dụng

 

C480202

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

- Toán, Hoá, Lý;
- Toán, Tiếng Anh, Lý.

 

CN kỹ thuật công trình xây dựng

 

C510102

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

 

Công nghệ hàn

 

C510503

 

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

 

C140214

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

C510205

 

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

C511001

 

Việt Nam học

 

C220113

- Địa, Sử, Ngữ Văn;
- Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn.

 


TIN LIÊN QUAN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến