/ Trường Cao Đẳng Công nghiệp và Xây dựng - www.cic.edu.vn Trang Tuyển Sinh - Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN THÍ SINH XÉT TUYỂN

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ cả 03 nguyện vọng