P. Tài chính kế toán: : PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


VĂN PHÒNG: ĐT: 0203.3855397                 Email: phongketoan@cic.edu.vn

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Hoàng Thị Nguyên

                        ĐT: 0968952696                    Email: hoangthinguyen@cic.edu.vn

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

        Tổng số CB, GV, CNV của phòng là 09, trong đó trình độ Thạc sỹ 05, Đại học 04

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính và công tác kế toán nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; tổ chức thực hiện và đề xuất quy chế; xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà Trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp yêu cầu hoạt động của Trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Xây dựng dự toán các nguồn tài chính hàng năm phù hợp với nguồn thu đồng thời đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Trường.

- Lập kế hoạch tài chính năm; đồng thời định kỳ hàng tháng báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng về tình hình tài chính của nhà trường; phân tích sự biến động của doanh thu, chi phí trong từng thời kỳ để báo cáo Hiệu trưởng. Trên cơ sở đó, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu cho Nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm sau và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm tiếp theo.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn nhà trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính trong năm của các đơn vị theo từng hoạt động cụ thể, kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh dự toán kinh phí cho phù hợp.

- Làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí các chương trình, dự án Trường theo đúng quy định.

- Tham gia cùng các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ quy trình đấu thầu về xây dựng, sửa chữa và mua sắm tại Trường.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của Trường đảm bảo hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu về tài chính giúp Hiệu trưởng trong việc đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ.

- Lập báo cáo hàng năm đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính, có biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường.

- Tập hợp và phân tích thông tin, số liệu kế toán đầy đủ, trung thực, kip thời, công khai, minh bạch, từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu tổ chức, quản lý, điều hành của Hiệu trưởng.

2.2. Công tác Kế toán

- Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các quy định hiện hành.

- Tham mưu các văn bản hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Thực hiện công tác hạch toán kế toán, quyết toán các nguồn kinh phí đúng quy định.

- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu lập phiếu nhập xuất vật tư, trang thiết bị máy móc; hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;

- Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua sắm, xây dựng, sửa chữa tài sản; quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

- Tổ chức và quản lý tốt công tác thu học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác tại Trường, đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ và thu kịp thời.

- Kê khai, quyết toán và nộp các loại thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; thực hiện thanh toán chi phí hoạt động sự nghiệp thường xuyên và chi phí các hoạt động dịch vụ; chi trả học bổng, hỗ trợ chi phí học tập và các khoản khác cho người học theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản theo quy định.

- Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

- Tổng hợp, lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của Trường theo quy định.

- Lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của nhà trường. Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước và của nhà trường.

- Lập báo cáo kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán, thực hiện kiểm tra theo qui định, xử lý khắc phục kịp thời các vướng mắc và trong việc quản lý tài chính khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền.

- Quyết toán ngân sách hàng năm theo qui định.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của Hiệu trưởng và quy định của pháp luật.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, dữ liệu kế toán và tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

2.3. Công tác kế toán quản trị

- Thực hiện báo cáo theo năm về tình hình quản lý tài sản, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn và kinh doanh của nhà trường.

- Đánh giá chỉ số về quản lý vốn, kinh doanh.

- Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

- Thực hiện phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

2.4. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng; tham gia đánh giá viên chức và người lao động theo quy định.

2.5. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

2.6. Một số nhiệm vụ khác

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường lập báo cáo tổng hợp, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính.

- Phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) rà soát các đối tượng HSSV thuộc chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chế độ chính sách khác; làm thủ tục đối chiếu và rút kinh phí ngân sách nhà nước kịp thời đúng quy định.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng mức học phí các ngành, hệ đào tạo;

- Phối hợp với phòng Quản trị và Xây dựng cơ bản quản lý toàn bộ tài sản của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các công việc có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Tải tập tin đính kèm Tại đây

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến