Khoa Điện: : Giới thiệu về khoa Điện


Giới thiệu về khoa Điện

VĂN PHÒNG:  Tầng 1, nhà H4                    Email: vpkhoadien@cic.edu.vn

TRƯỞNG KHOA: ThS. Phạm Văn Khiên   

ĐT: 0385112246                              Email: phamvankhien@cic.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA:

ThS. Nguyễn Thị Liên

ĐT: 0394792944                  Email: nguyenthilien@cic.edu.vn

ThS. Phạm Ngọc Quang

ĐT: 0374220680                  Email: phamngocquang@cic.edu.vn

MỤC TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Với mục tiêu chất lượng đào tạo là hàng đầu, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với doanh nghiệp là phương châm đào tạo xuyên suốt quá trình họat động đào tạo của khoa và nhà Trường

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

- Lấy người học làm trung tâm, chất lượng là hàng đầu, đào tạo gắn liền với nhu cầu và thực tế sản xuất của doanh nghiệp,đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Lý thuyết gắn liền với thực hành, dành nhiều thời gian thực hành tại xưởng trường và cơ sở sản xuất;

- Chuyển giao cho người học các tri thức, phương pháp học và nghiên cứu tiên tiến về lãnh vực công nghệ và quản lý dựa trên kinh nghiệm thực tế và kết quả thực nghiệm của các trường có uy tín của trong và nước ngoài;

- Đào tạo và rèn luyện cho người học những kỹ năng quản lý cần thiết trong xử lý công việc để có thể thực thi nhiệm vụ một cách độc lập, đáp ứng yêu cầu thiết yếu của doanh nghiệp.

CHỨC NĂNG

Là đơn vị tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Trường.

NHIỆM VỤ

- Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của hiệu trưởng;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo của ngành/nghề được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho nhà giáo, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo thuộc khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, nhà giáo trong khoa.

BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Khoa, trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các Bộ môn theo quy định.

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa.

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

- Quản lý cơ sở vật chât, thiết bị của bộ môn.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xem thêm...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Trụ sở chính: Số 54 - Khu Liên Phương - P. Phương Đông - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854497 - Fax:02033.854302

Địa điểm đào tạo số 01: Phường Hà Phong - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm đào tạo số 02: Nguyễn Văn Trỗi - P. Cẩm Thủy - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.862091 - 02033.969661 - Fax:02033.864950

Email: cdcnxd@cic.edu.vn - cdcnxdub@cic.edu.vn

TAG BÀI VIẾT

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

PAGE FACEBOOK

Xét tuyển trực tuyến Nhập học trực tuyến
Xét tuyển trực tuyến
Nhập học trực tuyến